Osobnosť predajcu

Predávajúci a manažéri predaja potrebujú vo svojej práci celý súbor interpersonálnych spôsobilostí, aby mohli dosiahnuť úspech v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí.

K elementárnym poznatkom, ktoré by si úspešní predajcovia mali osvojiť patria:
• základné vzorce správania spotrebiteľa a ako na ne reagovať
• základné vzorce správania predajcu, ktoré sú potrebné v predajnej situácii
• plánovanie predajných návštev a telefonických rozhovorov, ktoré max produktivitu
• získavanie a nadviazanie kontaktu so zákazníkmi rôznych typov
• nerozhodnosť zákazníka a jej prekonávanie
• zvládanie „problémových“ zákazníkov, prekonávanie námietok zo strany zákazníka
• reakcie na sťažnosti a reklamácie klienta
• pozitívne postoje predajcu, ktoré psychologicky pôsobia na úspešné zavŕšenie predaja
• základné schémy riadiaceho a organizačného správania v predaji
• techniky na výcvik a poradenstvo predajcov, ktoré aktivizujú ich potenciál.

V procese nahradzovania masového marketingu marketingom individuálnych vzťahov so zákazníkmi sa začína klásť väčší dôraz na jednotlivca s jeho konkrétnymi podobami a požiadavkami. V súlade so zákaznícky orientovanou marketingovou koncepciou dochádza k prechodu od jednorázového predaja k utváraniu vzájomne prospešného dlhodobého vzťahu zákazník – firma.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥