Klasifikácia psychologických činiteľov predaja

Psychologické činitele, ktoré sa podieľajú na procese predaja a pomáhajú úspešne ho zavŕšiť, možno zjednodušene rozčleniť na:
– osobnostné faktory (vnímanie, učenie, proces spracovania informácií, motivácia, osobnostné črty predávajúcich a zákazníkov)
– činitele prostredia (kultúra a v rámci nej propagácia – reklama a public relations, sociálne skupiny, vplyvní jednotlivci)
– psychologické vlastnosti produktu (imidž, výhody a prospešnosť produktu)
vzťahové komponenty zákazník – predávajúci (partnerský vzťah, empatia, spokojnosť zákazníka)
– procesuálne činitele spojené so samotným procesom predaja (proces komunikácie, persuázia, rozhodovanie o nákupe, stres a psychohygiena predaja).