Číselník odborov merania

Poznámka: pri štvormiestnych kódoch odborov merania uvedených v databáze (používaných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 505/1990 Zb.) vyššie uvedenému číselníku zodpovedajú prvé tri číslice. 11 …

Reklamácie

Úspešné zvládnutie reklamácií má význam pri vytváraní dobrého mena firmy a udržania dlhodobého partnerstva. Ide o jeden z veľmi dôležitých krokov predaja a to starostlivosť …

OSOBNOSŤ ZÁKAZNÍKA A PREDAJ

Pre proces predaja je dôležité charakterizovať typy zákazníkov podľa ich podstatných osobnostných čŕt, ktorými sa odlišujú od vzťahu k práci a ľuďom. Vytvorením kategórií zákazníkov …

PERSUÁZIA

Pod persuazívnou komunikáciou rozumieme informáciu vedome zameranú na presvedčenie niekoho alebo snahu podporiť zmenu jeho postojov. Snaha zmeniť názory a myšlienky alebo správanie inej osoby …

EMPATIA A SPOKOJNOSŤ V PREDAJI

Vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim je prostriedkom na dosiahnutie pozitívneho vzťahu zákazníka k tovaru, a to s cieľom, ktorým je kúpa tovaru. Zahrňuje aspekty ako …

KOMUNIKÁCIA V PROCESE PREDAJA

Komunikácia – proces prenosu verbálnej a neverbálnej informácie medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi. Efektívna komunikácia – proces verbálnych a neverbálnych informácií takým spôsobom, že vytvára …

INDIVIDUÁLNE VPLYVY

OSOBNOSŤ OSOBNOSŤ sa chápe jako: súhrn interindividuálne odlišných dispozícií na psychické reakcie, ako individuálna štruktúra a dynamika správania, otvorený systém interakcií indivídua a jeho životného …

ENVIROMENTÁLNE VPLYVY

Enviromentálne vplyvy na spotrebiteľské správanie, ku ktorým patrí najmä vplyv kultúry, subkultúry, sociálnej triedy a sociálnej skupiny, rodiny, rôznych osobností, sa podieľajú na nákupnom správaní …

Osobnosť predajcu

Predávajúci a manažéri predaja potrebujú vo svojej práci celý súbor interpersonálnych spôsobilostí, aby mohli dosiahnuť úspech v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí. K elementárnym poznatkom, ktoré …

INTERNET

Vo novom (deviatom) vydaní knihy Marketing Mangement z roku 1997 venuje Philip Kotler oprávnene zvýšenú pozornosť zmenám, ktoré do marketingu prináša výrazný rozvoj elektronických médií. …

DIRECT MARKETING

Cielený, priamy (relačný) marketing, vychádzajúci z čo najpresnejšej segmentácie trhu, zameranie na presný segment a jasne deklarovanú optimálnu pozíciu, predstavuje v súčasnosti veľmi dynamicky sa …

Predajcovia

Klasifikácia predajcov 1. doručovateľ 2. príjemca objednávok 3. misionár 4. technik 5. tvorca dopytu 6. riešiteľ problémov Osobný predaj, úlohy: 1. vyhľadávanie zákazníkov 2. zameranie …

Predaj

Teória predaja sa snaží objasniť otázku, aké zákonitosti určujú výsledky predaja konkrétneho podniku, modeluje ich a učí, ako ich ovládať, aby podnik dosiahol predpokladanú výšku …

Pochutiny

Pochutiny sú doplnkom ľudskej výživy. Nie sú pre život nevyhnutné, ale dodávajú jedlu lepšiu príchuť, uľahčujú trávenie a povzbudzujú činnosť nervovej sústavy. Delia sa na …

Metódy hodnotenia potravín

Metódy hodnotenia potravín Zásady: 1. objektívne 2. subjektívne K subjektívnym patria predovšetkým senzorické posudzovanie potravín. K objektívnym patria: a/ analytické metódy ( chemické, fyzikálne ) …

Mlieko a syry

Mlieko a mliečne výrobky obsahujú veľmi cenné bielkoviny s množstvom dôležitých amínokyselín, vitamínov a ľahko stráviteľný tuk. Zdravotníci predpisujú 180 kg mlieka a mliečnych výrobkov …