PERSUÁZIA

Pod persuazívnou komunikáciou rozumieme informáciu vedome zameranú na presvedčenie niekoho alebo snahu podporiť zmenu jeho postojov. Snaha zmeniť názory a myšlienky alebo správanie inej osoby sa chápe ako persuázia – presvedčovanie.

Dôveryhodnosť a presvedčivosť správe dodáva hlavne vierohodnosť, autorita zdroja informácií, skúsenosť, atraktivita zdroja, zdroj musí byť považovaný za pravdivý a čestný.

Presvedčovanie zákazníka uľahčuje systematický prístup, agitácia zákazníka (t.z. argumetovať tak, aby sme zákazníka priviedli k zmene postoja), vyjadrenie empatického porozumenia, budovanie sebadôvery zákazníka, zvyšovanie jeho spokojnosti. Chybou pri presvedčovaní môže byť prílišná zdvorilosť, úslužnosť, používanie fráz, detinských výrazov.

Skrytá persuázia je veľmi frekventovaná v reklame, využíva princípy psychoanalýzy a Zajoncov efekt (t. j. že sa opakovane prezentujú značkové výrobky a logá firiem). Odborníkmi je považovaná za neetickú, pretože manipuluje so zákazníkom.

Reklama je prostriedkom nielen informovania, ale aj presvedčovania. Informovanie zahrňuje informáciu o existencii a umiestnení výrobku alebo služby, presvedčovanie ovplyvňuje smer a povahu preferencií spotrebiteľa v prospech zadávateľa reklamy.

Komentáre k článku PERSUÁZIA (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥