NÁKUPNÝ PROCES

Obchodníci potrebujú vedieť, kto skutočne rozhoduje o kúpe, aké typy nákupného rozhodovania existujú a aké kroky nákupný proces zahŕňa. Nákupné role Pri mnohých výrobkoch nie …

Spotrebné trhy

Pred prípravou vlastných marketingových plánov musia firmy analyzovať spotrebiteľské trhy a správanie sa spotrebiteľov. Spotrebiteľským trhom sa rozumie súhrn všetkých jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú …

Nákupy organizácií

Pred zostavením marketingového mixu musia marketingoví manažéri poznať svojich zákazníkov a vybrať si trh, ktorí dokážu najlepšie obslúžiť. To platí aj na trhu organizácií. Marketingová …

Priemyselné a obchodné trhy

Ekonomika štátu predstavuje komplex vzájomne sa ovplyvňujúceho súboru trhov, ktoré sú spojené procesmi výmeny. Sú to: trhy zdrojov (zdroje – suroviny, práca, peniaze) trhy výrobcov (tovary) spotrebné trhy (koncoví …