Distribučný systém

Distribučný systém nadobúda dve formy: akvizičný distribučný systém – jeho úlohou je tvorba právnych, ekonomických a sociálnych vzťahov medzi členmi systému, v ktorom dochádza k …

Distribučné kanály

Distribučné kanály sú určitým spôsobom usporiadané všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú distribučného procesu produktu tak, aby zabezpečili disponibilitu produktov na ceste od výrobcu k spotrebiteľovi. …

Distribučná politika

Definícia distribučnej politiky (WEISS): Distribučná politika je súbor alebo proces všetkých rozhodnutí, ktoré sa musia urobiť v súvislosti s cestou produktu alebo služby od výrobcu …

Distribúcia a pohľady na distribúciu

Pozrieme sa najprv do gréckeho/latinského slovníčka? distribuocie = rozdeľovať, triediť, začleňovať distribútus = náležite usporiadaný, prikazovať distributis = rozdeľovanie alebo roztriedenie tovaru Definícia distribúcie (THOMENN) …

Distribúcia

Definícia distribúcie (THOMENN) Pod distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevozu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, pričom opatrenia obsahujú všetky rozhodnutia o tvorbe podnikateľských interných a …

Metódy vhodné pre logistiku

Logistiku je možné začleniť buď do technických alebo do ekonomických vied. Logistika má dobré integračné vlastnosti. Na to, aby sme došli ku konkrétnej aplikácii logistiky …

Logistický systém firmy

Logistický systém firmy predstavuje pohybové a skladové postupy, ktoré nemenia tovar kvalitatívne ale priestorovo a časovo 2 podsystémy logistického systému frimy: 1.) podsystém tovarového hospodárstva …

Objednávky

Objednávka je základ fungovania informačného toku v každom logistickom systéme. Samotné objednávky možno definovať ako sprostredkovanie a spracovanie údajov a kontrolu objednávok od času ich …

Skladovanie

Skladovanie sa zaoberá všetkými rozhodnutiami o stave zásob, ktoré majú vplyv na výšku zásob Funkcie skladovania: – efekt množstevnej degresie – preklenovanie medzi ponukou a …

Sklady

Sklad je uzol, v ktorom sa dočasne udržiavajú tovary alebo cez ktorý sa tovary presúvajú a usmerňujú na nové cesty v sieti Rozdelenie skladov podľa …

Obaly

Obalom sa rozumie voľné zabalenie tovaru, ktoré má tovar chrániť alebo plniť iné funkcie Funkcie obalov: – výrobná funkcia – marketingová funkcia – funkcia viacúčelového …

Doprava

Doprava je preklenutie priestoru alebo zmena miesta prepravovaných tovarov pomocou dopravných prostriedkov Každá zmena miesta sa skladá z 2 zložiek: kargo – to, čo sa …

Plánovanie a riadenie výroby

Plánovanie a riadenie výroby zabezpečuje 4 funkcie: a.) plánovanie výrobného programu b.) plánovanie množstva c.) plánovanie lehôt a kapacít d.) riadenie a kontrola vybavovania objednávok …

Podnikové výrobné plánovanie

Cieľom podnikového výrobného plánovania je zabezpečiť optimálne výrobné a materiálové toky, prac. podmienky, využitie plôch a priestorov, určenie a dodržiavanie princípov výroby a montáže a …

VÝROBNÁ LOGISTIKA

Výrobná logistika plní 3 základné funkcie: (podľa Schulteho) 1. podnikové výrobné plánovanie 2. plánovanie a riadenie výroby 3. zabezpečovanie dopravy a skladovania 1. podnikové výrobné …