Metódy vhodné pre logistiku

Logistiku je možné začleniť buď do technických alebo do ekonomických vied. Logistika má dobré integračné vlastnosti. Na to, aby sme došli ku konkrétnej aplikácii logistiky …

Logistický systém firmy

Logistický systém firmy predstavuje pohybové a skladové postupy, ktoré nemenia tovar kvalitatívne ale priestorovo a časovo 2 podsystémy logistického systému frimy: 1.) podsystém tovarového hospodárstva …

Objednávky

Objednávka je základ fungovania informačného toku v každom logistickom systéme. Samotné objednávky možno definovať ako sprostredkovanie a spracovanie údajov a kontrolu objednávok od času ich …

Skladovanie

Skladovanie sa zaoberá všetkými rozhodnutiami o stave zásob, ktoré majú vplyv na výšku zásob Funkcie skladovania: – efekt množstevnej degresie – preklenovanie medzi ponukou a …

Sklady

Sklad je uzol, v ktorom sa dočasne udržiavajú tovary alebo cez ktorý sa tovary presúvajú a usmerňujú na nové cesty v sieti Rozdelenie skladov podľa …

Obaly

Obalom sa rozumie voľné zabalenie tovaru, ktoré má tovar chrániť alebo plniť iné funkcie Funkcie obalov: – výrobná funkcia – marketingová funkcia – funkcia viacúčelového …

Doprava

Doprava je preklenutie priestoru alebo zmena miesta prepravovaných tovarov pomocou dopravných prostriedkov Každá zmena miesta sa skladá z 2 zložiek: kargo – to, čo sa …

Plánovanie a riadenie výroby

Plánovanie a riadenie výroby zabezpečuje 4 funkcie: a.) plánovanie výrobného programu b.) plánovanie množstva c.) plánovanie lehôt a kapacít d.) riadenie a kontrola vybavovania objednávok …

Podnikové výrobné plánovanie

Cieľom podnikového výrobného plánovania je zabezpečiť optimálne výrobné a materiálové toky, prac. podmienky, využitie plôch a priestorov, určenie a dodržiavanie princípov výroby a montáže a …

VÝROBNÁ LOGISTIKA

Výrobná logistika plní 3 základné funkcie: (podľa Schulteho) 1. podnikové výrobné plánovanie 2. plánovanie a riadenie výroby 3. zabezpečovanie dopravy a skladovania 1. podnikové výrobné …

Podnikové logistické funkcie

Podnikové logistické funkcie môžeme rozdeliť na: a.) optimalizačná funkcia b.) miera obsluhy zákazníka c.) funkcia sledovania vzniku nákladov Optimalizačná funkcia – snahou je optimalizovať technologické, …

Logistický reťazec

Logistický reťazec je množina prvkov usporiadaná tak, aby vytvárala tok materiálu a informácií (financií) potrebný pre dosiahnutie určitého cieľa. Tento logistický reťazec má 2 stránky: …

Špecifikácia logistickej oblasti

Logistiku je možné špecifikovať podľa rôznych kritérií: a.) Obsah riešených problémov b.) Rozsah užívateľov c.) Úroveň riešených problémov Podľa úrovne problému: 1.) Makrologistika 2.) Mikrologistika …

Ciele logistiky

Ciele logistiky: 1. cieľ: maximalizácia miery obsluhy zákazníka 2. cieľ: minimalizácia nákladov Miera obsluhy zákazníka – možno ju vyjadriť: 1.) priamo: Sg = uspokojený D …

Koncepcie chápania logistiky

Koncepcie chápania logistiky 1. koncepcia: – logistika sa chápe ako integrované plánovanie, realizácia a kontrola toku materiálu a príslušného toku informácií od dodávateľa do podniku, …