Metódy vhodné pre logistiku

Logistiku je možné začleniť buď do technických alebo do ekonomických vied. Logistika má dobré integračné vlastnosti. Na to, aby sme došli ku konkrétnej aplikácii logistiky na rôznych úrovniach používame rôzne metódy k zachytávaniu zásob, výrobných, odbytových procesov k ich analýze a optimalizácii.

 1. Metódy slúžiace na analýzu logistických procesov v podniku alebo na analýzu tokov materiálov a tovaru (systémová analýza, analýza ABC,D, hodnotová analýza, analýza nákladov);
 2. Metódy pre rozbor využitia investičného majetku a pracovníkov (napr. : časové a priestorové snímkovanie, kapacitné výpočty, rozmiestňovacie úlohy, priraďovacie algoritmy), metódy na usmerňovanie materiálových tokov (usmerňovanie podľa objednávok, – // – spotreby – Gozinto graf); metódy riadenia pracovných procesov (Just-in-time, Kanban – metóda riadenia dielní);a dopravné technológie (týkajúce sa premiestňovania …, stohové prekládky, Lichterov systém)
 3. Metódy operačnej analýzy slúžiace na objasnenie súvislostí v rámci systému podniku a harmonizácie vzťahov (napr. : lineárne programovanie, teória hromadnej obsluhy, teória zásob), optimalizačné a simulačné metódy a postupy
  • Cieľom optimalizačných modelov je určiť optimálne hodnoty rozhodovacích premenných pri maximalizácii alebo min. účelovej funkcie
  • Cieľom simulačných modelov je odhadnúť výstupy pri zadaných vstupoch, čo by malo pomôcť pri rozhodovaní o výbere varianty
 4. Metódy slúžiace na rozčlenenie celkových procesov a postupov na čiastkové (sieťová analýza, teória grafov)
 5. Štatistické metódy spracovania a vyhodnocovania informácií a prognostické metódy
 6. Simulačné prístupy slúžiace na zosúladenie zvolených prístupov, princípov a metód (software podporujúce tvorbu simulačných modelov).
 7. Ekonomické prístupy (napr. : analýza zisku, finančná analýza, portfóliové prístupy, sústavy ukazovateľov)
 8. Systematizované prístupy k riadeniu (napr.: marketing, manažment, ekonomická kybernetika) a metódy rozhodovania (viackriteriálne rozhodovanie alebo rozhodovanie za neurčitosti a rizika)
 9. Psychologické a sociologické prístupy, ktoré skúmajú úlohu človeka v logistike resp. v log. systémoch (komunikačné techniky, metódy analýzy ľudských faktorov.)
 10. Počítačom podporované metódy (CAD, CAM, CAP, CAQ, PPS, MIS, CAL, …) – Viac informácií nájdete na stránke Základné počítačom podporované metódy na podporu logistiky.

Komentáre k článku Metódy vhodné pre logistiku (3)

 1. Odporúčané metódy zahŕňajú analýzu logistických procesov, optimalizáciu využitia zdrojov, riadenie materiálových tokov, operačnú analýzu, simulačné modely, a ekonomické prístupy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥