Počítačom podporované metódy na podporu logistiky

Základné počítačom podporované metódy na podporu logistiky sú súčasťou metód vhodných pre logistiku. Metódy nie sú zoradené podľa dôležitosti.

CAD

– počítačom podporovaná konštrukcia – spoločný názov pre všetky aktivity, pri ktorých sa používa automatizované spracovanie dát v rámci činností rozvoja konštrukcie

CAD plní 4 funkcie:
– vývojové činnosti
– technické výpočty
– konštrukčné činnosti
– zhotovenie zobrazenia (variantné zobrazenie)

CAD sa používa v automobilovom priemysle. Balíky CAD majú 4 kategórie:
– vyššia cenová úroveň (100 mil. a viac DEM (filmové triky, NASA…)
– náklady na 1 prac. miesto 200 000 – 300 000 DEM (stavebníctvo, automobilový priemysel)
– LOW – COST systémy (vo firmách 50 – 150 000 DEM)
– PC CAD určené pre osobné počítače (3000 – 15000 DEM)

CAM

– počítačom podporovaná výroba
– umožňuje spracovať informácie v oblasti výroby, manipulácie, dopravy a skladovania
– prioritou je tu idea výrobku
– pomerne často sa nakupuje v balíku s CAD

Software slúži k technickému usmerňovaniu a kontrole IM vo výrobe, vzťahuje sa to na priame usmerňovanie prac. strojov, technických zariadení, manipulačných zariadení a dopravného a skladovacieho systému. Málokedy je používaný samostatne, obvykle sa používa spolu s CAD.

Každý podnik má 3 základné veličiny úspechu:
– idea výrobku
– dodacia lehota
– náklady

CAP

– počítačom podporované plánovanie
– ide o úlohy plánovania, o dáta pre čiastkové činnosti a návody na montáž

CAP má 4 základné funkcie:
– zhotovenie pracovných plánov
– výber prostriedkov
– zhotovenie návodov na montáž
– NC programovanie

CAQ

– počítačom podporovaná kvalita
– software je určený na plánovanie a realizáciu kvality
– Funkcie: – určenie skúšobných kritérií
– zhotovenie skúšobných prepisov a plánov
– zhotovenie programov pre počítačom riadené skúšobné zariadenia

CAI

– počítačom podporované informácie
– typický zástupca sú manažérske informačné systémy MIS

PPS

– plánovanie a riadenie prac. procesov
– software sa používa na organizované plánovanie, usmerňovanie a kontrolu v priebehu prac. procesov. (hlavne na výrobu)

Základné funkcie:
– plánovanie výrobného programu
– plánovanie množstva
– plánovanie termínov a kapacít
– kontrola a spracovanie podnetov a objednávok

CAE

– počítačom podporované inžinierstvo
– systém ktorý sa skladá z CAD, CAM, CAP, CAQ, a plus z častí počítačom podporovaného testovania CAT

4 výhody:
– včasná registrácia dát plánovacích a konštrukčných pre všetky ďalšie činnosti
– strednodobá a dlhodobá racionalizácia
– uchovanie a zabezpečenie dát pre technické činnosti
– systematizácia a štandardizácia

CIM

– počítačom riadený integrovaný pracovný proces
– spracovanie informácií, riadenie a kontrola ekonomických a technických činností
(používanie CAD, CAM, CAP, CAQ, CAT, CAI, PPS, MIS)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥