Incoterms 2010

Incoterms 2010 Incoterms (z anglického International Commercial Terms) je súbor medzinárodných pravidiel pre výklad najviac bežne používaných obchodných doložiek v zahraničnom obchode. Incoterms vznikli v …

Prepravné riziká

Zodpovednosti prepravcu upravujú medzinárodné prepravné zmluvy. Riziká, ktoré sú spojené s prepravou tovaru sa zaraďujú do skupiny komerčných rizík v medzinárodnom obchode. Tieto riziká sa …

Dopravné poistenie podniku

Poistenie – je ekonomická forma finančného zabezpečenia pre prípad náhodných udalostí, ktorých dôsledkom je majetková škoda, mimoriadne náklady, alebo nečakaná potreba finančných prostriedkov Cieľom DP …

Špeditérske činnosti a služby

Hlavné činnosti špeditérskych firiem: 1.) sprostredkovanie a zaisťovanie prepravných operácií vrátane nakládky, prekládky a vykládky (TUL – Operation); uzatváranie dopravných zmlúv, prenájom dopr. prostriedkov; voľba …

INCOTERMS 1990

Medzinárodná obchodná komora v Paríži uverejnila najnovšie znenie Incoterms (International Commercial Terms). Oproti zneniu z roku 1980, ktoré obsahovalo 14 doložiek, Incoterms 1990 obsahuje 13 …

Preprava tovaru

Medzinárodná kamiónová doprava (prepravné náklady, kalkulácia nákladov). Delenie používaných dopravných prostriedkov: I. Podľa tonáže: malotonážne (do 21 m objemu) 3 3 veľkotonážne (obvykle okolo 40 …

Dopravné systémy

Delenie dopravných systémov – územné kritérium – regionálne – národné – nadnárodné dopravné systémy Podľa druhu dopravných elementov delíme dopravné systémy na: a.) subsystém osobnej …