Špeditérske činnosti a služby

Hlavné činnosti špeditérskych firiem:
1.) sprostredkovanie a zaisťovanie prepravných operácií vrátane nakládky, prekládky a vykládky (TUL – Operation); uzatváranie dopravných zmlúv, prenájom dopr. prostriedkov; voľba a optimalizácia dopravnej cesty, spracovanie spôsobu a podmienok dodania tovaru
2.) rozvoz a zvoz tovarových zásielok
3.) kompletizácia a dekompletizácia zásielok
4.) skladovanie spolu s vystavovaním príslušných dokumentov
5.) logistické činnosti – hlavne v oblasti distribúcie a logistických systémov
6.) Ďalšie zasielateľské služby

Medzi ďalšie zasielateľské služby patria:
– operačný leasing alebo prenájom a poskytovanie rôznych nakladacích prostriedkov
– zaistenie a overovanie dopravných dokladov (napr. : v obch. komorách, na colných úradoch, u konzulov…)
– vystavovanie dopravných dokladov a sprievodných dokumentov (nákladné a náložné listy, zdravotné atesty, colná dokumentácia…)
– vyhotovovanie zasielateľských potvrdení pre potreby DPH
– uzatváranie alebo sprostredkovanie prepravného poistenia vrátane vystavovania poistných zmlúv
– určenie a dodržiavanie obmedzení v množstve
– kalkulácia prepravného
– vybavovanie reklamácií, vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody
– poradenstvo a poskytovanie informácií o dopr. predpisoch, tarifách, cenách,…
– platenie predpokladaných a mimoriadnych výdajov a poplatkov v súvislosti s prepravou zásielky

Základné zásady, ktoré by mali uplatňovať špeditérske stredoeurópske firmy:
– v európskom obchode hľadať možnosti prepravovať vyplatené na miesto určenia
– v zámorskom obchode hľadať možnosti zvýhodňovať odosielateľa
– realizovať zbernú službu na 1 spoločný prepravný dokument
– pri prepravných reláciách kde by mohla nastať nevýhodná arbitráž, riešiť prípad so súhlasom odosielateľa

Činnosti zasielateľa podľa FIATA:
– poslaním zasielateľa je organizovať dopravu tovaru pre rôzne odvetvia ekonomiky na základe logistických princípov a z toho vyplývajúcej minimalizácie prepravných nákladov a rizík
– pomáhať zákazníkovi v riešení všetkých dopravných otázok, pomáhať pri príprave a realizácii prepravných výkonov a služieb, zaisťovať účelné opatrenia vedúce k tomu, aby tovar došiel včas na miesto určenia. Zasielateľ v prípade potreby využije svojho „práva vstupu“ a dopravuje tovar vlastnými dopravnými prostriedkami
– medzinárodne rozvetvená sieť filiálok umožňuje zasielateľovi voľbu najvhodnejšej dopravnej trasy a najvhodnejších dopravných prostriedkov. Zasielateľ zjednodušuje a urýchľuje tok informácií a na žiadosť pomáha svojmu príkazcovi pri platobnom vybavovaní
– ako dopravný odborník buduje zasielateľ nové dopravné trasy a spoje, stará sa o všetky náležitosti a formality spojené s prepravnými službami a ich realizáciou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥