Distribúcia a cenový mix

Vzťah distribúcie a cenového mixu sa prejavuje ako systém rozhodovaní, týkajúcich sa cien produktov, ktoré trvalo pôsobia na distribúciu, pretože sú úzko spojené s distribučnými …

Distribučný systém

Distribučný systém nadobúda dve formy: akvizičný distribučný systém – jeho úlohou je tvorba právnych, ekonomických a sociálnych vzťahov medzi členmi systému, v ktorom dochádza k …

Distribučné kanály

Distribučné kanály sú určitým spôsobom usporiadané všetky subjekty, ktoré sa zúčastňujú distribučného procesu produktu tak, aby zabezpečili disponibilitu produktov na ceste od výrobcu k spotrebiteľovi. …

Distribučná politika

Definícia distribučnej politiky (WEISS): Distribučná politika je súbor alebo proces všetkých rozhodnutí, ktoré sa musia urobiť v súvislosti s cestou produktu alebo služby od výrobcu …

Distribúcia a pohľady na distribúciu

Pozrieme sa najprv do gréckeho/latinského slovníčka? distribuocie = rozdeľovať, triediť, začleňovať distribútus = náležite usporiadaný, prikazovať distributis = rozdeľovanie alebo roztriedenie tovaru Definícia distribúcie (THOMENN) …

Distribúcia

Definícia distribúcie (THOMENN) Pod distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevozu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, pričom opatrenia obsahujú všetky rozhodnutia o tvorbe podnikateľských interných a …

Číselník odborov merania

Poznámka: pri štvormiestnych kódoch odborov merania uvedených v databáze (používaných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 505/1990 Zb.) vyššie uvedenému číselníku zodpovedajú prvé tri číslice. 11 …

Reklamácie

Úspešné zvládnutie reklamácií má význam pri vytváraní dobrého mena firmy a udržania dlhodobého partnerstva. Ide o jeden z veľmi dôležitých krokov predaja a to starostlivosť …

OSOBNOSŤ ZÁKAZNÍKA A PREDAJ

Pre proces predaja je dôležité charakterizovať typy zákazníkov podľa ich podstatných osobnostných čŕt, ktorými sa odlišujú od vzťahu k práci a ľuďom. Vytvorením kategórií zákazníkov …

PERSUÁZIA

Pod persuazívnou komunikáciou rozumieme informáciu vedome zameranú na presvedčenie niekoho alebo snahu podporiť zmenu jeho postojov. Snaha zmeniť názory a myšlienky alebo správanie inej osoby …

EMPATIA A SPOKOJNOSŤ V PREDAJI

Vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim je prostriedkom na dosiahnutie pozitívneho vzťahu zákazníka k tovaru, a to s cieľom, ktorým je kúpa tovaru. Zahrňuje aspekty ako …

KOMUNIKÁCIA V PROCESE PREDAJA

Komunikácia – proces prenosu verbálnej a neverbálnej informácie medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi. Efektívna komunikácia – proces verbálnych a neverbálnych informácií takým spôsobom, že vytvára …

INDIVIDUÁLNE VPLYVY

OSOBNOSŤ OSOBNOSŤ sa chápe jako: súhrn interindividuálne odlišných dispozícií na psychické reakcie, ako individuálna štruktúra a dynamika správania, otvorený systém interakcií indivídua a jeho životného …

ENVIROMENTÁLNE VPLYVY

Enviromentálne vplyvy na spotrebiteľské správanie, ku ktorým patrí najmä vplyv kultúry, subkultúry, sociálnej triedy a sociálnej skupiny, rodiny, rôznych osobností, sa podieľajú na nákupnom správaní …