Distribúcia a cenový mix

Vzťah distribúcie a cenového mixu sa prejavuje ako systém rozhodovaní, týkajúcich sa cien produktov, ktoré trvalo pôsobia na distribúciu, pretože sú úzko spojené s distribučnými rozhodnutiami. Napríklad: stratégia nízkych cien predpokladá vysoký stupeň distribúcie (pretože zisk obchodníkov závisí od veľkosti obratu).

Cenový mix

Cena môže v súvislosti s distribúciou plniť svoje funkcie v týchto oblastiach:

Z nástrojov cenovej politiky majú najvýznamnejší dopad na distribučný kanál tie, ktoré sa týkajú vertikálnych cenových väzieb a odporúčaní a tie, ktoré sa týkajú poskytovania rabatov. Pod vertikálnymi cenovými väzbami rozumieme zmluvné záväzky obchodu týkajúce sa konečnej predajnej ceny, ktorú určí výrobca.

Cenové väzby

Poznáme tieto cenové väzby:

  • obchodnícke cenové väzby
  • spotrebiteľské cenové väzby

V súlade s distribučnými stratégiami sa výška rabatu v distribučnom kanáli zakladá na týchto faktoroch (Sims):

  • ciele distribučnej politiky výrobcu
  • odmena sprostredkovateľov podľa výkonu a podľa pokrytia nákladov
  • stratégia a štruktúra obch. rabatu konkurencie
  • počet sprostredkovateľov, ktorých možno získať prostredníctvom poskytovaných zliav
  • diferencované náklady jednotlivých distribučných kanálov
  • možnosti segmentácie trhu prostredníctvom rabatov a zliav

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥