Špedícia – zasielateľstvo

Špeditérom (zasielateľom) je ten, kto vo vlastnom mene v cudzom záujme a na cudzí účet obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia.
Cieľom špeditérskej firmy by malo byť optimálne riešenie centrálnych a relačných prepravných podmienok z hľadiska obchodných spojení.
Špedičná zmluva je zmluva medzi príkazcom a špedičnou firmou
Arbitráž je špekulačná obchodná špekulácia spravidla na burzách, ktorej podstatou je dosiahnuť zisk využitím rozdielov v kurzoch – devízové, tovarové.
Základné práva špeditéra

Vyplývajú z medzinárodných zmlúv:
? môže sám uzatvoriť prepravnú zmluvu s dopravcami
? môže sám uzatvoriť prepravnú zmluvu s medzišpeditérmi
? môže využívať cudzie prepravné prostriedky
? provízia za činnosť je splatnú ihneď po vykonaní príkazu a špeditér je oprávnený žiadať jej vyplatenie akonáhle odovzdal zásielku prvému dopravcovi
? má právo účtovať za svoju činnosť skutočne vzniknuté náklady, ktoré sú nutné a užitočné
? špeditér má právo na zástavné právo s premlčacou lehotou 1 rok na to, aby sa to dodržalo
Základné povinnosti špeditéra

– postupovať s odbornou starostlivosťou
– dodržiavať inštrukcie príkazcu
– vybrať najvhodnejší dopravný prostriedok a cestu
– správnosť vyplnenia dokumentov a dodržiavanie termínov
– včas informovať príkazcu o všetkom, čo môže mať význam pre splnenie príkazu
V priebehu posledných rokov nastala v oblasti špedície renesancia, pričom podnetom na sú dve skutočnosti a to snaha o uplatnenie logistiky v špedícii a elektronický prenos a spracovanie dát.

Hlavné činnosti špeditérskej firmy:

• sprostredkovanie a zaisťovanie prepravných operácií vrátane nakládky, prekládky a vykládky.
• uzatváranie dopravných zmlúv
• prenájom dopravných prostriedkov
• voľba a optimalizácia dopravných ciest
• spracovanie spôsobov a podmienok dodania tovaru
• rozvoz a zvoz tovarových zásielok
• kompletizácia a dekompletizácia zásielok
• skladovanie spolu s vystavovaním príslušných dokumentov
• logistické činnosti – hlavné činnosti v distrib. logistike
• operačný leasing prostriedkov
• zaistenie a overovanie dopravných dokladov – na konzulátoch a obchodných komorách
• vystavovanie dopravných a sprievodných dokladov – zdravotné A-testy; colná dokumentácia; colné sprievody; osvedčenia o pôvode tovaru; konosament v námornej trampovej doprave; charakter party v námornej líniovej doprave; nákladné testy v leteckej doprave, riečnej, železničnej a kamiónovej doprave; a iné normalizované a medzinárodne uznávané dokumenty.
• vyhotovovanie zasielateľských potvrdení pre potreby DPH
• sprostredkovanie dopravného poistenia
• určenie a dodržiavanie obmedzení v množstve, objeme, nosnosť na nápravu
• kalkulácia prepravného
• vybavovanie reklamácií
• zasielanie doprovodu
• poradenstvo
• styk s bankovými domami….
Základné zásady, ktoré by mali uplatňovať špeditérske stredoeurópske firmy

1. V európskom obchode hľadať možnosti prepravovať „vyplatené na miesto určenia“.
2. V zámorskom obchode zvýhodňovať odosielateľa.
3. Realizovať zbernú službu na 1 prepravovaný dokument (to znižuje
4. náklady).
5. Pri prepravných reláciách, kde by mohla nastať nevýhodná arbitráž
6. riešiť prípad so súhlasom príkazcu. Arbitráž – špekulačná obchodná operácia spravidla na burzách, ktorej podstatou je využívať rozdiely v kurzoch.
Typy špeditérov podľa zamerania ich činnosti

? vnútorný – zameranie na činnosti vo vnútri krajiny
? colný – zameranie na činnosti pri prechode hraníc
? prístavný – regionálna pôsobnosť v súvislosti s bezcolnými zónami
? medzinárodný – najširší rozsah činnosti.
Práca špeditérskych firiem môže byť organizovaná na dvoch základných rozdielnych princípoch a to buď na relačnom alebo komoditnom prístupe.
RELAČNÝ PRINCÍP
o firma je rozdelená na skupiny a každý má starosti s určitým teritóriom
o výhoda: dokonalá znalosť trhu
o špecializuje sa na konkrétnu trh a obchoduje s rôznym tovarom,
o nemusí poznať dobre tovar.
KOMODITNÝ PRINCÍP
o skupina ľudí sa špecializuje na konkrétny tovar alebo skupinu tovarov
o nemusia dokonale poznať trh.
KOMBINÁCIA OBOCH
Väčšinou ide o kombinovaný systém, pričom relačný princíp sa využíva v oblastiach, ktoré majú určité háklivé stránky (náboženstvo, vojna, politika,…).

Komentáre k článku Špedícia – zasielateľstvo (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥