Vývoz – teritoriálny a komoditný prieskum

Prípravná fáza – máme tovar, ktorý chceme predať.

• Prieskum a výskum trhu
teritoriálny
komoditný

Pri teritoriálnom prieskume sa zbierajú údaje nielen o geografických, klimatických podmienkach, surovinovom bohatstve, počte a zložení obyvateľstva, ale predovšetkým o politických, ekonomických podmienkach, organizácii trhu, priemysle, obchode, legislatíve, devízových, colných, daňových predpisoch a podobne.

Komoditný prieskum sa zameriava na nákupné a predajné podmienky konkrétneho tovaru, kvalitu, technické parametre, cenu, množstvo tovaru na tamojšom trhu, na najväčších producentov, kúpyschopnosť obyvateľstva.
Pri komoditnom prieskume je potrebné sústrediť sa na získanie základných informácií o trhu pre konkrétnu komoditu a skúmať tieto ukazovatele:
– výroba danej komodity
– predaj danej komodity
– spotreby danej komodity
– cien danej komodity
• Vytvorenie variant predajnej koncepcie

• Propagačná činnosť a styk s verejnosťou
Zvoliť správnu formu propagácie

Kontraktačná fáza

• Výber obchodnej metódy, typu obchodnej operácie a zmluvnej strany
priame obchodné metódy alebo nepriame
nepriama metóda – vtedy, čím viackrát mení zmluvne tovar svojho majiteľa
• Zaslanie návrhu obchodnej zmluvy
• Dohodnutie obsahu zmluvy so zahraničným partnerom
Zmluva so zahraničným partnerom = kúpna zmluva

KZ právne upravuje
Obchodný zákonník
Občiansky zákonník
Obchodné zvyklosti , uzancie (INCOTERMS)

Každá KZ má predpísané náležitosti, ak ich nemá je neplatná.
Musí spĺňať určité podmienky:

• Dohodnutie obsahu zmluvy s tuzemským dodávateľom

Realizačná fáza

• Zaevidovanie zmluvy a vedenie prehľadnej evidencie o priebehu operácie s časovým postupom
? sledovanie úrokov a splatnosti úveru
? sledovanie inkasa, zrýchľovanie, spomaľovanie
? sledovanie kurzových rozdielov
• Zabezpečenie súvisiacich činností s vývozom tovaru
balenie a kontrola; dokumentačné zabezpečenie; poistenie a preprava
• Zabezpečenie expedície tovaru podľa dodacích lehôt, avizovanie a fakturácia
Expedícia musí úzko spolupracovať so špecializovanými vývoznými firmami.
• Zabezpečenie prevzatia tovaru kupujúcim a zaplatenie kúpnej ceny
V KZ má byť určené ako sa tovar preberá a kedy odberateľ zaplatí.
• Uzatvorenie obchodného prípadu (formálne, vecne – reklamácia, garancia, prípadné spory); záverečné vyhodnotenie
formálne uzatvorenie – ak odberateľ zaplatil a nie sú problémy

Komentáre k článku Vývoz – teritoriálny a komoditný prieskum (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥