Vývoz

Dôvody vývozu

? aby sme sa uchytili na zahraničnom trhu
? chceme predať nadprodukciu, nerealizované zásoby
? potrebujeme devízové prostriedky
? chceme získať prostriedky na dovoz
? chceme dosiahnuť zisk
? chceme zvýšiť výrobu ? treba získať zahraničných odberateľov
? tovar nemôžeme predať na domácom trhu pre príliš vysokú cenu

Vývoz má tri základné fázy

1. fáza Prípravná fáza
Prieskum a výskum trhu
– teritoriálny
– komoditný
Vytvorenie variant predajnej koncepcie
Propagačná činnosť a styk s verejnosťou

2. fáza Kontraktačná fáza
Výber obchodnej metódy, typu obchodnej operácie a zmluvnej strany
Zaslanie návrhu obchodnej zmluvy
Dohodnutie obsahu zmluvy so zahraničným partnerom
Dohodnutie obsahu zmluvy s tuzemským dodávateľom

3. fáza Realizačná fáza
zaevidovanie zmluvy a vedenie prehľadnej evidencie o priebehu operácie s časovým postupom
zabezpečenie súvisiacich činností s vývozom tovaru – preprava, kontrola, poistenie
zabezpečenie expedície tovaru podľa dodacích lehôt, avizovanie a fakturácia
zabezpečenie prevzatia tovaru kupujúcim a zaplatenie kúpnej ceny
uzatvorenie obchodného prípadu (formálne, vecne – reklamácia, garancia, prípadné spory); záverečné vyhodnotenie

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥