Distribúcia a pohľady na distribúciu

Pozrieme sa najprv do gréckeho/latinského slovníčka?

 • distribuocie = rozdeľovať, triediť, začleňovať
 • distribútus = náležite usporiadaný, prikazovať
 • distributis = rozdeľovanie alebo roztriedenie tovaru

Definícia distribúcie

(THOMENN) Pod distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevozu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, pričom opatrenia obsahujú všetky rozhodnutia o tvorbe podnikateľských interných a externých odbytových organizácií, ktoré pomocou marketingu vytvárajú kontakt medzi odbytom a podnikom. Súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov k spotrebiteľovi.

Makropohľad na distribúciu

Distribúcia je z makropohľadu vhodným spôsobom uplatňovaný súhrn operácií zameraných, ktoré by mal plniť tieto hospodárske a spoločenské ciele:

 • 1. cieľ – prispievať k regionálne vyváženej štruktúre hospodárstva
 • 2. cieľ – prispievať k internacionalizácii hospodárstva
 • 3. cieľ – prispievať k dosahovaniu vysokého štandardu
 • 4. cieľ – prispievať k celohospodárskemu rozvoju

Tvorcovia týchto cieľov sú: Batzer, Laumer, Suzuki

Nato aby distribúcia plnila tieto 4 ciele je potrebné vytvoriť na úrovni štátov tieto predpoklady:

 • vytvoriť fungujúci a účinný konkurenčný distribučný systém
 • systémová podpora distribútorov (oblasť kvalifikácie)
 • posilnenie marketingu a distribúcie zameraných na export
 • vytvoriť funkčné , kompatibilné tranzitné systémy
 • rozširovať ponuku a možnosti distribúcie
 • vytvárať nákupnú atmosféru

Mikropohľad na distribúciu

Distribúcia je jeden z nástrojov marketingu. Marketing chápe distribúciu ako súbor operácií, ktorými sa tovar resp. služba z oblasti výroby odovzdáva k dispozícii spotrebiteľovi v správnom množstve, kvalite, cene, mieste a čase. Distribúcia sa objavuje ako jeden zo základných nástrojov u všetkých významnejších autorov.

Distribučná logistika

Distribúcia predstavovala hlavnú oblasť záujmu podnikovej logistiky približne do 60. rokov 20. stor. Pozornosť bola venovaná obchodu a marketingu. Problém zásobovania a riadenia výroby sa stal predmetom záujmu logistiky neskôr, jedná sa o tzv. druhú fázu vývoja. Počas ďalšej vývojovej fáze sa zmenil pohľad na logistiku, a to vo význame integrácie jednotlivých oblastí logistického toku. V súčasnosti sa logistika orientuje na optimalizovanie celku integrovaných logistických systémov.

Distribučnú logistiku môžeme zaradiť podľa rôznych hľadísk. Z hľadiska funkčného vymedzenia podľa toku materiálu je umiestnená do tretej fáze. Tok sa skladá z hotových výrobkov, polotovaru a obchodného tovaru, a prechádza cez odbytové sklady, príp. iné distribučné články, až k zákazníkovi. Býva označená i ako marketingová (obchodná) logistika, pod ktorú však literatúra častokrát zahŕňa logistické systémy úzko prepojené s trhom, a to obstarávaciu a odbytovú logistiku. Z pohľadu účelového vymedzenia je distribučná logistika súčasťou komplexného systému schopného rozpoznať úlohy (napr. obstarávanie, distribúcia) a integrovať logistické výkony. Patrí sem i obstarávacia logistika, výrobná logistika a reverzná logistika.

Ch. Schulte definuje distribučnú logistiku ako logistiku, ktorej úlohou je riešiť problémy spojené s vybavovaním zákaziek, s voľbou stanovišťa distribučných skladov, so skladovaním hotových výrobkov, s komisionárstvom a obalovým hospodárstvom, s výstupom tovaru, so zabezpečovaním nakladania tovaru a s dopravou. Je spojovacím článkom medzi výrobou a odbytom. Spadajú do nej skladové a dopravné pohyby tovaru od skladu hotových výrobkov ku zákazníkom, a s tým súvisiace informačné, riadiace a kontrolné činnosti.

Podľa A. Stehlíka je úlohou distribučnej logistiky poskytovať vyrobený tovar určený podľa druhu, priestoru, množstva a času s cieľom dodržať dodacie lehoty (výroba na zákazku), alebo s cieľom uspokojiť očakávaný dopyt (výroba na sklad). J. Sixta a V. Mačát zaraďujú medzi úlohy distribúcie zaistenie vysokej úrovne služieb, vybudovanie siete fyzickej distribúcie, zabezpečenie vhodného podielu zásob v skladoch a umožnenie priameho predaja.

Distribučná politika

Distribučnú politiku môžeme charakterizovať ako súhrn opatrení, ktoré na seba nadväzujú a prelínajú sa. Patria sem všetky operácie (výmenné toky) nutné pre premiestnenie tovaru od
výrobcu na miesto vybrané zákazníkom alebo na miesto, kde tovar majú zákazníci k dispozícii na nákup. Predstavuje fyzické premiestňovanie produktov (preprava, skladovanie, riadenie zásob), zmenu vlastníckych vzťahov a nehmotné procesy (informačné toky, platby, propagáciu ap.).

Cieľom distribučnej logistiky je zabezpečiť:

 • hospodárny pohyb tovaru vzhľadom k vynaloženým nákladom,
 • preniknutie na cieľové trhy,
 • uspokojenie požiadaviek zákazníkov,
 • získanie stanovenie tržného podielu,
 • maximálne tržby z predaja vzhľadom na vybrané distribučné cesty a i.

Z cieľov distribučnej logistiky vyplýva vysoká previazanosť s marketingovou politikou. Distribučná politika sa často označuje ako distribučná stratégia, kde distribučná (marketingová) politika v organizácii distribučných ciest a spôsobu predaja nachádza konkrétnu podobu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥