Dodacie podmienky a aplikácia INCOTERMS

Dodacia parita

Dodacia parita je zmluvné ustanovenie, ktoré upravuje náležitosti dodávky tovaru a to najmä:
a.) spôsob jeho dodania vrátane výloh s tým spojených
b.) prechod nebezpečenstva vzniku škody na tovare (t.j. koho postihujú prípadné dôsledky straty, zničenia, poškodenia, alebo znehodnotenia tovaru)
c.) dodaciu lehotu, ktorá viaže obe strany
d.) prechod vlastníckych práv tovaru

Prevod vlastníckych práv tovaru je možný dvoma spôsobmi:
1. koncesný (vlastnícke práva prechádzajú okamihom uzavretia zmluvy)
2. tradičný (v okamihu prevzatia tovaru)

INCOTERMS

INCOTERMS sú všeobecne používané dodacie podmienky v medzinárodnom obchode
– sú to podmienky ktoré vydali medzinárodné obchodné organizácie
– upravuje dodacie podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim (ide o prechod práv a zodpovednosť)
– prvý krát boli vydané v roku 1936 medzinárodnou obchodnou komorou
– niekoľkokrát prešli úpravami, posledná bola v roku 1990, preto sa nazývajú INCOTERMS 90

INCOTERMS obsahujú 13 doložiek. Základná výhoda existencie pravidiel je právna a ekonomická istota všetkých subjektov, ktoré sa nimi riadia

Možné problémy spojené s INCOTERMS:
– rozdielny výklad ustanovení
– nedostatočná informovanosť
– neistota použitia práva, právo ktorého štátu sa bude vzťahovať na kontrakt

V prípade uzavretia medzinárodnej zmluvy majú opatrenia v zmluve prednosť pred INCOTERMS

INCOTERMS sa vzťahuje na pomer medzi predávajúcim a kupujúcim. Žiadne ustanovenie sa teda netýka vzťahov medzi týmito stranami a dopravcom. Vzťah medzi týmito stranami a dopravcom je upravený prepravnou zmluvou. Ak nie je v zmluve jasne vyznačené, tak nie je povinnosťou predávajúceho zaslať poistku v prospech kupujúceho. Rozdielny charakter dodacích doložiek, spôsobuje, že sa delia do štyroch skupín, prvé písmeno určuje do ktorej skupiny daná doložka patrí.

– Písmeno E označuje ex, čiže z, zo (odvoz). V tejto doložke má predávajúci minimálne nebezpečenstvá, lebo jeho jedinou povinnosťou je dať tovar k dispozícii v jeho závode.

– Písmeno F znamená, že predávajúci odovzdáva tovar prepravcovi Free of risk and expense to the buyer, t.j., že predávajúci znáša všetky nebezpečenstvá a náklady do momentu dodania.

– Písmeno C znamená, že predávajúci znáša niektoré Costs, t.j. náklady aj po kritickom bode, v ktorom sa delia nebezpečenstvá, straty alebo poškodenia tovaru.

– Písmeno D znamená, že tovar musí dovŕšiť Destination, t.j. dané miesto určenia

Ďalšie informácie nájdete na stránke INCOTERMS 1990.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥