Stanovenie výšky poistného v medzinárodnej doprave

Výška poistného sa stanovuje percentom alebo promilom zo stanovenej poistnej čiastky a výška tohto poistného závisí od:
– povahy prepravovaného tovaru
– balenia tovaru
– zvoleného dopravného prostriedku
– prepravnej cesty
– rozsahu poistného krytia (má najväčší vplyv)
– výšky franšízy (spoluúčasť vlastníka na poistení)

Franšíza je hranica po ktorú sa podieľa vlastník na riešení poistnej udalosti. Výška franšízy určuje výšku spoluúčasti vlastníka na poistení.

Franšíza môže mať tri podoby:
1.) absolútna franšíza – dohodnutá fixná čiastka spoluúčasti poistníka
2.) nepodmienená franšíza – excedentná – ide o podielové hradenie, poisťovňa hradí rozdiel medzi % vzniknutej škody a % dohodnutej franšízy
3.) podmienená franšíza – poisťovňa nehradí škodu po dohodnutú výšku v plnej miere, ale ak ju škoda prekročí potom ju hradí celú

Franšíza sa neuplatňuje pri celkovej strate zásielky, živelných pohromách, príspevok k spoločnej havárii, výdajoch pri prácach súvisiacich so zabránením škody, zmenšení rozsahu škody.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥