Medzinárodná federácia zasielateľských zväzov FIATA

FIATA je Medzinárodná federácia zasielateľských zväzov.

FIATA – základné informácie

– bola založená 31.5.1926 vo Viedni 16 – timi národnými zasielateľskými zväzmi
– bola založená ako záujmová podnikateľská organizácia zasielateľstva, s cieľom podporovať a hájiť jeho záujmy vo svetovom meradle
– je to nevládna organizácia so sídlom v Zürichu, združuje cca 35.000 zasielateľských firiem, ktoré zamestnávajú cca 8.000.000 ľudí zo 119 krajín, čo predstavuje cca 75% podnikateľov v danej oblasti
– má poradenský štatút pri hospodárskej a sociálnej rade OSN (ECOSOC)a poradenský štatút pri konferencii OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD)
– je uznávaná vládnymi úradmi, ako aj ďalšími nevládnymi organizáciami, ktorých predmetom činnosti je aj doprava.

Medzi ďalšie organizácie, ktorých činnosťou je doprava patrí hlavne:
– ICC – Medzinárodná obchodná komora
– IATA – Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
– UIC – Medzinárodná železničná únia
– CCC – Obchodná kooperačná rada
– okrem iného bola angažovaná pri formulovaní dodacích podmienok zahraničného obchodu INCOTERMS, ktoré publikovala ICC v Paríži

Vývoj FIATA

31.5.1926 – založenie FIATA vo Viedni
1949 – obnovenie činnosti po 2. sv. vojne
1955 – prijala svoje prvé zjednotené certifikáty
1965 – bol otvorený nový sekretariát pre koordináciu celosvetovej aktivity a fungoval ako vedenie Federácie
1969 – založila inštitút leteckého tovaru (AFI)
1970 – bol vytvorený obchodovateľný nákladný list kombinovanej dopravy
1975 – 79 – boli zavedené ďalšie doklady pre oblasť skladovania a deklarovania nebezpečného tovaru
1988 – bol otvorený regionálny sekretariát pre Áziu na podporu zasielateľského povolania v regióne Ázia/Pacifik

Štruktúra a organizácia FIATA

1. Generálna rada
– je riadiacim orgánom FIATA
– je oprávnená konať všetko k čomu je FIATA oprávnená, ale s ohľadom na zákony a štatúty organizácie
– obvykle sa schádza 1x za rok pri príležitosti kongresu

2. Riadiaci výbor
– riadiaci výbor so zástupcami zo všetkých kontinentov vykonáva činnosti, ktoré mu boli zverené generálnou radou, pokiaľ sa netýkajú činnosti iných orgánov
– schádza sa 2x do roka a predovšetkým definuje politiku organizácie

3.) Prezídium
– tvorí ho prezident, budúci prezident, minulý prezident, generálny tajomník, a pokladník a títo spolu s výkonným riaditeľom sekretariátu FIATA riadia každodennú činnosť organizácie

4.) Inštitúty
– zaoberajú sa odbornými činnosťami organizácie
– v súčasnosti v rámci FIATA fungujú tri inštitúty:
1. inštitút pre letecký tovar AFI
2. inštitút pre pozemnú dopravu STI
3. inštitút pre multimodálnu dopravu

5.) Pracovné skupiny
– v rámci každého inštitútu je niekoľko stálych pracovných skupín
– AFI má jednu, STI má tri – pre námornú, železničnú a cestnú dopravu, MTI má dve – pre colné záležitosti a pre fasilitáciu (uľahčovanie)

6.) Poradné orgány
– jeden pre právne otázky, jeden pre odbornú prípravu, a ďalšie pre vzťahy k verejnosti

Poslanie a ciele FIATA

– celosvetovo zjednocovať odbor zasielateľstva
– chrániť, zastupovať a podporovať záujmy zasielateľov
– oboznamovať obchod priemysel a verejnosť so službami zasielateľov
– zlepšovanie imidžu zasielateľov
– zlepšovanie kvality služieb v súvislosti s uplatňovaním jednotlivých medzinárodných dokladov
– pomáhať zasielateľom v oblasti odbornej prípravy
– pomáhať v oblasti poistenia zodpovednosti
– pomáhať v oblasti elektronickej výmeny informácií (používanie systému EDI a spolupráca na rozvoji systému EDIFACT)
– podpora spolupráce zasielateľov v celosvetovom meradle
– podpora etických noriem a celosvetovej solidarity v rámci odboru
– podpora medzinárodného obchodu
– podpora vzťahov k dopravcom
– podpora vzťahov k majiteľom tovaru
– usporadúvanie sympózií a kongresov

Služby poskytované členom FIATA

– intervencie pri medzinárodných organizáciách vo všetkých veciach týkajúcich sa obchodnej politiky odvetvia nákladného zasielateľstva
– intervenčná pomoc v národných vládach a ostatných štátnych inštitúciách vo veci zrušovania
rôznych obmedzení a diskriminácie
– intervencie v zvláštnych prípadoch v organizáciách dopravcov
– pomoc prostredníctvom zavádzania dokumentov a formulárov FIATA
– pomoc prostredníctvom zavádzania normalizovaných obch. podmienok
– všeobecná pomoc v právnych otázkach týkajúcich sa medzinárodnej dopravy
– pomoc prostredníctvom rozširovania odbornej výchovy
– informácie a materiály v oblasti vzťahov k verejnosti
– pomoc pri zavádzaní elektronickej výmeny dát (EDI)
– poskytovanie príručiek a informácie z oblasti špedície
– stretávanie sa na kongresoch…

Medzinárodne uznávané dokumenty FIATA

Federácia FIATA dosiahla veľký úspech s dokladmi, ktoré navrhla a vyvinula. V priebehu jej činnosti boli vydané doklady, ktoré slúžili úspešne exportérom aj importérom na celom svete.

Išlo predovšetkým o tieto doklady:
– FIATA FCR – certifikát o príjme tovaru (1955)
– FIATA FCT – certifikát o doprave – dopravný certifikát (1959)
– FIATA FBL – náklad. list kombinovanej dopravy (1970 – obchodovateľný alebo neobchodovateľný)
– FIATA FWR – príjmový skladový doklad (1975)
formuláre:
– FIATA SDT – deklarácia odosielateľa pre prepravu nebezpečného tovaru (1977)
– FIATA FFI – špedičné inštrukcie organizácie FIATA (1984)

FIATA sa venuje tomu aby dopravno – zasielateľské doklady umožňovali elektronické spracovanie dát a prenos dát. V minulosti zasielatelia spájali jednotlivé fázy prepravy bez uvedenia vlastnej zodpovednosti. V súčasnosti však preberajú zodpovednosť a ručenie za celý dopravný reťazec a vystupujú ako tzv. multimodálny operátori (MTO), vydávajúci jediný prepravný doklad – ako napr. : FIATA FBL pre celkový priebeh prepravy. Platí tu „Pravidlo UNCTAD/ICC pre multimodálne dopravné dokumenty“ – ktorým sú stanovené minimálne opatrenia v rámci kombinovanej dopravy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥