Incoterms 2010

Incoterms 2010

Incoterms (z anglického International Commercial Terms) je súbor medzinárodných pravidiel pre výklad najviac bežne používaných obchodných doložiek v zahraničnom obchode.

Incoterms vznikli v roku 1936 v Paríži., Medzinárodná obchodná komora ich vydala za účelom odstránenia problémov spojených s rozdielnosťou obchodných zákonníkov rôznych krajín. Pretože medzinárodný obchod prechádzal veľkými zmenami, boli v rokoch 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 a v roku 2010 Incoterms postupne upravované až do dnešnej podoby.

Dňom 1. januára 2011 vstúpilo do platnosti ôsme vydanie, Incoterms 2010. Zmeny sa týkajú všetkých piatich podmienok doposiaľ uvedených v oddieli D, ktoré sú zastarané a sú nahradené nasledujúcimi troma podmienkami: DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place) a DDP(Delivered Duty Paid). Nové podmienky sa vzťahujú na všetky spôsoby prepravy.

Zaoberajú sa vzťahmi vyplývajúcimi z kúpnej zmluvy, povinnosťami pri colnom odbavení, balení tovaru, či preberaní dodávky. napriek tomu že Incoterms boli vždy určené pre medzinárodný obchod, niekedy sa používajú aj v rámci vnútroštátnych obchodných zmlúv.

Incoterms nemajú povahu právnej normy, záväznými sa stávajú len vtedy pokiaľ sa strany na nich v kúpnej zmluve výslovne odvolajú. Vychádzajú zo zásady určovania minimálnych povinností strán. Obchodné strany si môžu v kúpnej zmluve dojednať širší okruh povinností, poprípade stanoviť obmeny či dodatky k výkladu Incoterms. V tomto prípade je treba byť opatrný, aby sa povaha doložky nemenila natoľko, že súd pri prípadnom spore odmietne uznať interpretáciu doložky v súvislosti s Incoterms.

Doložky Incoterms

Od roku 2000 mali Incoterms 13 doložiek, delili sa do štyroch kategórií. Od 1.1.2011 platí nová verzia Incoterms obsahujúca len 11 doložiek a 2 kategórie pre podmienky použiteľné pre všetky druhy prepravy a podmienky použiteľné len pre námornú prepravu.

Základom pre správne pochopenie Incoterms je rozlíšenie okamihu prechodu výdavkov a rizík z predávajúceho na kupujúceho:

 • ­prechod výdavkov a rizík pri odoslaní tovaru – výdavky a riziká spojené s prepravou znáša hlavne kupujúci
 • ­prechod výdavkov a rizík pri dodaní tovaru – výdavky a riziká spojené s prepravou znáša hlavne predávajúci

Skupina E

Tovar je odvezený kupujúcim priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci za tovar zodpovedá od momentu prevzatia.

 • EXW (Ex Works) – zo závodu (dojednané miesto)

Jedinou zodpovednosťou predávajúceho je dať tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojom závode. Predávajúci nie je zodpovedný za nakládku tovaru na dopravný prostriedok, ktorý zabezpečil kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci nesie všetky výdavky a riziká spojené s prepravou tovaru z tohto miesta až do miesta určenia. Táto doložka predstavuje minimálny záväzok predávajúceho. Táto doložka by nemala byť použitá v prípade, že kupujúci nemôže zariadiť priamo alebo nepriamo vývozné formality. V týchto prípadoch by sa mala použiť doložka FCA.

Skupina F

Predávajúci je vyzvaný k dodaniu tovaru dopravcovi, ktorého určí kupujúci.

 • FCA (Free Carrier) – vyplatene k dopravcovi (dojednané miesto)

Kupujúci volí miesto dodania dopravcovi. Predávajúci splní svoje povinnosti dodaním tovaru k dispozícii na prepravu v dohodnutom mieste. Náklady a riziká prechádzajú na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru dopravcom.

 • FAS (Free Alongside Ship) – vyplatene k boku lodi (dojednaný prístav nalodenia)

Predávajúci splní svoje povinnosti, akonáhle bol tovar dodaný k boku lodi alebo v člne k boku lodi. Kupujúci určuje loď a nesie všetky riziká a výdavky od tohto okamžiku. Kupujúci je taktiež povinný precliť tovar určený na vývoz.

 • FOB (Free On Board) – vyplatene na loď (dojednaný prístav nalodenia)

Predávajúci je povinný dodať tovar na loď v prístave nalodenia, ktorý bol dojednaný v kúpnej zmluve. Kupujúci vyberá loď a platí ďalšie prepravné. Výdavky a riziká prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho prechodom zábradlím lode. Formality spojené s vývozom zabezpečuje predávajúci.

Skupina C

Predávajúci musí zaistiť prepravnú zmluvu, bez toho aby na sebe prevzal riziko straty či poškodenia tovaru.

 • CFR (Cost and Freight) – výdavky a prepravné vyplatené (dojednaný prístav určenia)

Predávajúci vyberá loď a platí námorné dopravné až do dohodnutého prístavu. Predávajúci zabezpečuje vývozné formality a nesie výdavky spojené s nakládkou tovaru. Riziko straty, alebo poškodenia tovaru, ako aj akéhokoľvek zvýšenia výdavkov prechádza z predávajúceho na kupujúceho chodom zábradlia lodi v prístave nalodenia (ako u FOB).

 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – výdavky, poistenie a prepravné vyplatené (dojednaný prístav určenia)

Je to rovnaká doložka ako CFR, avšak navyše je predávajúci povinný zabezpečiť námorné poistenie proti riziku straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Ide o poistenie podľa podmienok FPA na 110% hodnoty tovaru. Predávajúci hradí poistné.

 • CPT (Carriage Paid To) – preprava vyplatená do … (dojednané miesto určenia)

Predávajúci vyberá dopravcu a hradí výdavky spojené s tovarom a prepravou do dohodnutého miesta určenia. Riziká spojené so stratou alebo poškodením tovaru, rovnako ako riziko zvýšenia výdavkov behom prepravy tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.

 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – preprava a poistenie vyplatené do (dojednané miesto určenia)

Je to rovnaká doložka ako CPT, ale naviac je predávajúci povinný dohodnúť poistenie prepravy proti poškodeniu alebo strate tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvára prepravnú zmluvu, hradí výdavky spojené s prepravou a poistné.

Skupina D

Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.

 • DAP (Delivered At Place) – s dodaním na miesto … Táto podmienka bola zavedená od 1.1.2011

Predávajúci splní svoj záväzok dodaním tovaru k dispozícii kupujúceho v dohodnutom mieste určenia v krajine dovozu bez vykládky, na dopravnom prostriedku. Kupujúci však nesie výdavky a riziká, spojené s dovoznými colnými formalitami, hradí colné poplatky a iné výdavky, spojené s dovozom tovaru (Nahrádza staršiu doložku používanú pre kombinovanú dopravu nad rámec Incoterms FOR – Free on Rail – uvoľnené na vagóne).

 • DAT (Delivered At Terminal) – s dodaním na terminál … Táto podmienka bola zavedená od 1.1.2011

Predávajúci splní svoj záväzok dodaním tovaru k dispozícii kupujúcemu v dohodnutom mieste určenia v krajine dovozu s vykládkou na prekladisku. Kupujúci však nesie výdavky a riziká, spojené s dovoznými colnými formalitami, hradí colné poplatky a iné výdavky, spojené s dovozom tovaru (Nahrádza staršiu doložku používanú pre kombinovanú dopravu nad rámec Incoterms FOP – Free on Place – uvoľnené na prekladisku).

 • DDP (Delivered Duty Paid) – s dodaním, clo vyplatené (dojednané miesto určenia)

Maximálna povinnosť zo strany predávajúceho. Predávajúci nesie výdavky a riziká spojené s tovarom, až do závodu kupujúceho. Pokiaľ nie je určené inak, hradí predávajúci aj vykládku tovaru.

EXW – Zo Závodu (…dohodnuté miesto)

EXW

Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojej prevádzkárni alebo na inom dohodnutom mieste (napr. v závode, v podniku, továrni, skladišti, atd.) obzvlášt nie je zodpovedný za naloženie tovaru na dopravný prostriedok obstaraný kupujúcim, ani za preclenie tovru pri vývoze.

FCA – Vyplatené dopravcovi (…dohodnuté miesto)

FCA

Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar colne prerokovaný na vývoz k dispozícii dopravcovi menovanému kupujúcim na dohodnutom mieste. Zvolené miesto dodania je rozhodujúce pre určenie zodpovednosti za naloženie a vyloženie tovaru na dohodnutom mieste. Pokiaľ dochádza k dodávke v objekte predávajúceho, predávajúci je zodpovedný za naloženie, pokiaľ k dodávke dochádza na akomkolvek inom mieste, predávajúci nie je zodpovedný za vyloženie tovaru.

FAS – Vyplatené k boku lode (…dohodnutý prístav nalodenia)

FAS

Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dodá tovar k boku lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá straty alebo poškodenia tovaru od tohto momentu. Doložka FAS vyžaduje, aby predávajúci zabezpečil colné prerokovanie tovaru na vývoz.

FOB – Vyplatené na loď (…dohodnutý prístav nalodenia)

FOB

Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď tovar prešiel cez zábradlie lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci znáša všetky náklady a nebezpečenstvá straty alebo poškodenia tovaru od tohto momentu. Doložka FOB vyžaduje, aby predávajúci colne prerokoval tovar na vývoz.

CFR – Náklady a prepravné (…dohodnutý prístav určenia)

CFR

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru cez zábradlie lode v prístave nalodenia. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

CIF – Náklady, poistenie a prepravné (…dohodnutý prístav určenia)

CIF

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru cez zábradlie lode v prístave nalodenia. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je ďalej povinný obstarať námorné poistenie kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.

DAF – S dodaním na hranicu (…dohodnuté miesto)

DAF

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi ním menovanému. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale nebezpečenstvá straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po odovzdaní tovaru do starostlivosti dopravcu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

CIP – Preprava a poistenie platené do (…dohodnuté miesto určenia)

CIP

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi ním menovanému. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale nebezpečenstvá straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po odovzdaní tovaru do starostlivosti dopravcu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.Predávajúci je ďalej povinný obstarať poistenie kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.

DDP – S dodaním clo platené (…dohodnuté miesto určenia)

DDP

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru kupujúcemu, colne prerokovaného na dovoz a nevyloženého z pristaveného dopravného prostriedku v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci je povinný znášať náklady a nebezpečenstvá do dodania na toto miesto vrátane „povinností“ súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenia.

DDU – S dodaním clo neplatené (…dohodnuté miesto určenia)

DDU

Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru kupujúcemu, colne neprerokovaného na dovoz a nevyloženého z pristaveného dopravného prostriedku v dohodnutom mieste určenia. Predávajúci je povinný znášať náklady a nebezpečenstvá spojené s takto dodaným tovarom okrem „povinností“ spojených s dovozom tovaru do krajiny určenia. Tieto „povinnosti“ musí znášat kupujúci, ako aj všetky náklady a nebezpečenstvá spôsobené jeho opomenutím včas colne prerokovať tovar na dovoz.

Služby, ponúkané v oblasti dopravy tovarov:

 • skladovanie
 • colné služby
 • sprostredkovanie dopravy
 • manipulácia s tovarom

Extra služby:

 • zabezpečovanie medzinárodnej kamiónovej dopravy v EU a do tretích krajín
 • zabezpečenie reexportných operácií spojených s vystavením osvedčení EUR1

Skladovanie

V oblasti skladovania ponúkame tieto služby:

 • vykládka a nakládka tovaru
 • kontrola pri preberaní tovaru
 • zabezpečujeme poistenie uskladneného tovaru
 • príprava zásielok podľa požiadaviek zákazníka (skladanie MIX paliet, balenie do fólie, páskovanie, kolkovanie …)
 • informovanie ukladateľa o stave zásob
 • poistenie uskladneného tovaru
 • zabezpečenie rozvozov zo skladu v rámci Slovenska i do zahraničia
 • zabezpečenie reexportných operácií vrátane neutralizácie pôvodných dokladov
 • ručné nakladanie s krehkým tovarom kontrola pri preberaní tovaru
 • zabezpečenie skladovania a vyskladňovania dočasné uskladovanie tovaru z tretích krajín
 • odoberanie vzoriek na presnejšiu identifikáciu tovaru
 • príprava zásielok podľa požiadaviek zákazníka bez zmeny sadzobného zaradenia tovaru
 • zabezpečenie rozvozov zo skladu v rámci Slovenska i do zahraničia
 • zabezpečenie reexportných operácií vrátane neutralizácie pôvodných dokladov
 • uloženie tovaru Spoločenstva EU

Colné služby

Ponúkame tieto colné služby:

 • vystavenie JCD, JCDd, CMR, ATA, ADR
 • vystavenie osvedčenie o pôvode EUR1
 • vystavenie doklad štatúte T2L
 • vystavovanie dokumentov v systéme NCTS navrhovaných do colného režimu tranzit (T1, T2.T- a pod.)
 • vystavovanie dokumentu Karnet TIR v systéme NCTS
 • colné odbavenie železničných zásielok v dovoze a vývoze NON – STOP na PPS – Čierna nad Tisou ŽSR

Sprostredkovanie dopravy

Ponúkame tieto služby sprostredkovania dopravy:

 • zabezpečovanie medzinárodnej kamiónovej prepravy a železničnej prepravy
 • zabezpečenie prepravného poistenia
 • zabezpečovanie ťažkej, nadrozmernej, nebezpečnej a špeciálnej prepravy tovaru
 • poradenská činnosť v prepravnej oblasti
 • vypracovanie cenovej ponuky za trate ŽSR a iných železničných spoločností, cez ktoré Vaše zásielky tranzitujú

Staršie doložky INCOTERMS 1990

Prehľad dodacích a platobných podmienok INCOTERMS 1990. INCOTERMS 1990 obsahuju 13 doložiek:

 • EXWEX Work (… named place) tj. Zo závodu (dohodnuté miesto)
 • FCAFree CArrier (… named place). tj. Vyplatené dopravcovi (…dohodnuté miesto)
 • FASFree Alongside Ship (… named port of shipment) tj. Vyplatené k boku lode (… dohodnutý pristav nalodenie)
 • FOBFree On Board (… named port of shipment). tj. Vyplatené loď (…dohodnutý pristav nalodenie)
 • CFRCost and FReight (… named port of destination). tj. Vylohy a dopravne platené (dohodnutý pristav určenia)
 • CIFCost, Insurance and Freight (…named port of destination).tj. Vydaje, poistne, dopravne platené (dohodnutý pristav určenia)
 • CPTCarriage Paid To (… named place of destination), tj. Dopravne platené do (… dohodnutý bod určenia)
 • CIPCarriage and Insurance Paid to (… named place of destinnation), tj. Dopravne a poistne platené do (… dohodnutý bod určenia)
 • DAFDelivered At Frontier (… named place). tj. S dodaním na hranicu (… dohodnuté miesto)
 • DESDelivered Ex Ship (… named port of destination), tj. S dodaním z lode (… dohodnutý pristav určenia)
 • DWQDelivere Ex Quay (Duty Paid)(…named port of destination) tj. S dodaním z nabrezia (… clo platené)
 • DDUDelivered Duty Unpaid (…named place of destination), tj. S dodaním bez platenia cla (… dohodnuté miesto určenia v zemi dovozu)
 • DDPDelivered Duty Paid (… named place of destinnation), tj. S dodaním clo platené (…dohodnuté miesto určenia v zemi dovozu)

INCOTERMS – prehľad dodacích podmienok

S ohľadom na ich obsah je možné doložky rozdeliť do štyroch zásadne odlišných skupín:
* skupina E (doložka odobrania) – EXW
* skupina F (hlavne prepravné neplatené) – FCA, FAS, FOB
* skupina C (hlavne prepravné platené) – CFR, CIF, CPT, CIP
* skupina D (doložky dodania) – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

Rovnako z hľadiska jednotlivých druhov dopravy je možné tieto doložky rozdeliť do štyroch skupín:
* pre akýkoľvek druh dopravy vrátane dopravy kombinovanej – EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP
* pre leteckú dopravu – FCA
* pre železničnú dopravu – FCA
* pre námornú a vnútrozemskú dopravu – FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ

V medzinárodnom obchodnom styku sú najčastejšie používané doložky FOB a CIF.

INCOTERMS 1990 I (INCOTERMS 1)

1. EXW – EX Work – Zo závodu

EXW – EX Work (… named place) – Zo závodu (… zjednané miesto) – „Zo závodu“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodávky, ak dá kupujúcemu tovar k dispozícii, vo svojom závode (t.j. podniku, továrni, skladisku atď.). Zvlášť nie je zodpovedný za nakládku tovaru na dopravný prostriedok obstaraný kupujúcim, ani za preclenie tovaru vo vývoze, iba ak by bolo dohodnuté niečo iné. Kupujúci nesie všetky náklady a riziká vzniknuté prevzatím tovaru zo závodu predávajúceho až do žiadaného miesta určenia.

2. FCA – Free CArrier – Vyplatené dopravcovi

FCA – Free CArrier (… named place) – Vyplatené dopravcovi (… zjednané miesto) – „Vyplatené dopravcovi“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď odovzdá tovar prichystaný pre vývoz do starostlivosti dopravcu, menovaného kupujúcim, na zjednanom mieste alebo bode. Pokiaľ kupujúci neudal presný bod, predávajúci môže voliť medzi miestom alebo stanoveným pásmom, kde dopravca prevezme tovar do svojej starostlivosti. Pokiaľ podľa obchodnej praxe je potrebná spolupráca predávajúceho pri uzavretí zmluvy s dopravcom, predávajúci môže jednať na nebezpečie a náklady kupujúceho.

INCOTERMS 1990 II (INCOTERMS 2)

3. FAS – Free Alongside Ship – Vyplatené k boku lode

FAS – Free Alongside Ship (… named port of shipment) – Vyplatené k boku lode (… zjednaný prístav nalodenia) – „Vyplatené k boku lode“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodaním, keď dodá tovar k boku lode na nábreží alebo v člne v zjednanom prístave nalodenia. To znamená, že kupujúci musí niesť všetky náklady a nebezpečie straty alebo poškodenia tovaru od tohoto okamihu.

4. FOB – Free On Board – Vyplatené na loď

FOB – Free On Board (… named port of shipment) – Vyplatené na loď (… zjednaný prístav nalodenia) – „Vyplatené na loď“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania v okamihu, keď tovar prešiel zábradlím lode v zjednanom prístave nalodenia. To znamená, že kupujúci nesie všetky náklady a nebezpečie straty alebo poškodenia tovaru od tohto okamihu.

5. CFR – Cost and FReight – Náklady a prepravné

CFR – Cost and FReight (… named port of destination) – Náklady a prepravné (… dohodnutý prístav určenia) – „Náklady a prepravné“ znamená, že predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné k preprave tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale nebezpečie straty alebo poškodenia tovaru, ako i akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru na palubu lode, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho prechodom nad zábradlie lode v prístave nalodenia.

6. CIF – Cost, Insurance and Freight – Náklady, poistenie a prepravné

CIF – Cost, Insurance and Freight (… named port of destination) – Náklady, poistenie a prepravné (… dohodnutý prístav určenia) – „Náklady, poistenie a prepravné“ znamená, že predávajúci má rovnaké povinnosti ako podľa doložky CFR, ale musí naviac obstarať námorne poistenie kryjúce kupujúceho proti nebezpečiu straty, alebo poškodeniu tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvára poisťovaciu zmluvu a platí poistné.

7. CPT – Carriage Paid To – Preprava zaplatená do

CPT – Carriage Paid To (… named place of destination) – Preprava zaplatená do (… dohodnuté miesto určenia) – „Preprava zaplatená do“ znamená, že predávajúci má zaplatiť prepravné za dopravu tovaru do dohodnutého miesta určenia. Nebezpečie straty alebo poškodenia tovaru, ako i akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru dopravcovi, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho doručením tovaru do opatere dopravcu.

8. CIP – Carriage and Insurance Paid to – Preprava a poistenie platené do

CIP – Carriage and Insurance Paid to (… named place of destination) – Preprava a poistenie platené do (… dohovorené miesto určenia) – „Preprava a poistenie platné do“ znamená, že predávajúci má rovnaké povinnosti ako podľa doložky CPT, ale naviac musí predávajúci zadovážiť poistenie kryjúce kupujúceho proti nebezpečiu straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvára poisťovaciu zmluvu a platí poistné. Kupujúci si musí byť vedomý toho, že podľa doložky CIP je predávajúci povinný obstarať len poistenie s minimálnym krytím. Kupujúci bude oprávnený domáhať sa svojho nároku priamo od poisťovne.

9. DAF – Delivered At Frontier – S dodaním na hranicu

DAF – Delivered At Frontier (… named place of delivery at frontier) – S dodaním na hranicu (… dohodnuté miesto dodania na hranici) – „S dodaním na hranicu“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania, akonáhle tovar bol daný k dispozícii odbavený pre vývoz v dohodnutom bode a mieste na hranici, ale pred „colnú hranicu“ susednej krajiny. Pojem hranice môže byť použitý pre ktorúkoľvek hranicu vrátane hranice krajiny vývozu. Preto je veľmi dôležité, aby táto hranica bola definovaná presne a v každom prípade bol menovaný bod a miesto.

10. DES – Delivered Ex Ship – S dodaním z lode

DES – Delivered Ex Ship (… named port of destination) – S dodaním z lode (… zjednaný prístav určenia) – „S dodaním z lode“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dodá tovar k dispozícii na palubu lode neodbavenej pre dovoz v dojednanom prístave určenia. Prechod nákladu a nebezpečie straty a poškodenie tovaru nastáva na palube lode v prístave určenia.

11. DEQ – Delivered EX Quay (duty paid) – S dodaním z nábrežia (clo platené)

DEQ – Delivered EX Quay (duty paid) – (… named port of destination) – S dodaním z nábrežia (clo platené) – (… dohodnutý prístav určenia) – „S dodaním z nábrežia (clo platené)“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania, akonáhle dá tovar odbavený pre dovoz k dispozícii kupujúcemu na nábreží v dohodnutom prístave určenia. Predávajúci nesie všetko nebezpečie a náklady vrátane cla, daní a iných poplatkov spojených s týmto dodaním. Prechod nákladov a nebezpečie k tovaru nastáva po vylodení tovaru na nábrežie v prístave určenia.

12. DDU – Delivered Duty Unpaid – S dodaním bez platenia cla

DDU – Delivered Duty Unpaid (… named place of destination) – S dodaním bez platenia cla (… zjednané miesto určenia v zemi dovozu)

13. DDP – Delivered Duty Paid – S dodaním clo platené

DDP – Delivered Duty Paid (… named place of destination) – S dodaním clo platené (… zjednané miesto určenia v zemi dovozu)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥