Dopravné poistenie podniku

Poistenie – je ekonomická forma finančného zabezpečenia pre prípad náhodných udalostí, ktorých dôsledkom je majetková škoda, mimoriadne náklady, alebo nečakaná potreba finančných prostriedkov

Cieľom DP – je nahradiť škody vzniknuté v súvislosti s prepravou tovaru

Rozoznávame dva druhy poistenia:
1.) poistenie CARGO – poistenie prepravovaného tovaru
2.) poistenie CASCO – poistenie dopravného prostriedku

Dopravné poistenie je osobité tým, že okrem vecných škôd sú poistením kryté aj zachraňovacie náklady, zisťovacie náklady a príspevok k spoločnej havárii (vyplýva to z medzinárodného práva, keď je problém zachrániť tovar bez záchrany dopr. prostriedku)

a.) Zachraňovacie náklady – sú náklady vynaložené na odvrátenie hroziacej škody, alebo na zábranu zväčšenia rozsahu škody ktorá vznikla na poistenej veci.
– poisťovňa hradí tieto náklady, ak boli vynaložené nutne a účelne to aj v prípade ak neboli úspešné
– problém je však dokázať účelnosť vynaloženia nákladov

b.) Zisťovacie náklady – sú náklady spojené s uplatnením nároku na náhradu škody, pričom hodnovernosť dokladov zisťuje havarijný komisár
– vyčísľujú sa podľa účtovných nákladov

c.) Príspevok k spoločnej havárii
– vyplýva pre vlastníka tovaru z medzinárodného práva, ktoré upravuje rozdelenie strát a výloh, medzi majiteľom tovaru a majiteľom dopr. prostriedku, vzniknutých pri zachraňovaní dopr. prostriedku a jeho nákladu (hlavne pri leteckej a námornej –lodnej doprave.)

Poistná zmluva – dohovor kde sa 1 strana zaväzuje platiť poistné a druhá strana platiť náhradu škôd v dohodnutom rozsahu
– je to písomná dohoda medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorej sa obe strany zaväzujú plniť všetky podmienky poistenia
– je to právny dokument, ktorý potvrdzuje, že tento vzťah vznikol dobrovoľne z vôle oboch strán. Je vytvorený písomnou formou podľa platných právnych predpisov. Vyjadruje konkrétne podmienky a podmienky realizácie poistného rizika.

Poznáme dva druhy poistnej zmluvy:
1.) hromadná poistná zmluva – rámcová dohoda pre dlhodobé poistenie
– výhody: nie je nutné platiť poistné vopred ale v dohodnutých termínoch, a výšku poistného je možné zahrnúť do cien
2.) individuálna poistná zmluva – individuálne poistenie na konkrétnu prepravu

Lomené poistenie – prepravný reťazec je rozdelený do viacerých úsekov a každý úsek je poistený u inej spoločnosti
– Výhoda: celková výška poistného je nižšia
– Nevýhoda: náročnosť dokazovania vzniku škody na danom úseku

Miestny a časový rozsah poistenia je daný:
1.) miestom odoslania a miestom určenia
2.) časom platnosti zmluvy

Pri miestnom vymedzení je najúčinnejšie poistenie zo skladu do skladu, pričom sa určí také miesto vykládky, aby sa pri vyberaní tovaru dali zistiť aj skryté škody.

V prípade umeleckých predmetov je najčastejšie poistenie z klinca na klinec, pričom je presne určené miesto odoslania a miesto určenia. Poisťovňa hradí škody, vrátane skladovania pred expedíciou, počas balenia, inštalácie, desinštalácie, až po návrat na pôvodné miesto.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥