NÁKUP A ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA

Zásobovanie obsahuje 2 typy úloh (resp. cieľov):

1. typ – NÁKUP – úlohy, ktoré sú zamerané na trh a uzatváranie zmlúv
2. typ – ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA – úlohy spojené s tokmi materiálu a tovaru ktoré majú správny a fyzický charakter

Funkčný rozsah nákupu – výber dodávateľov pre zásobovanie podľa výsledkov prieskumu trhu
– rokovanie s dodávateľmi; zostavovanie a uzatváranie nákupných zmlúv
– znižovanie nákladov na základe hodnotových a cenových analýz
– vybavovanie objednávok, určovanie odvolávok z rámcových zmlúv a ďalšie úlohy správneho charakteru

Funkčný rozsah zásobovacej logistiky

– preberanie a kontrola tovaru
– skladovanie a správa skladov (rôzne systémy napr. : systém FIFO, FILO, LIFO)
– vnútropodniková doprava
– plánovanie, riadenie, kontrola hmotných a informačných tokov

Prvky zásobovacej logistiky orientovanej na trh:

cieľ zásobovania = riešenie konfliktu medzi znižovaním nákladov, zvyšovaním výkonov a zachovaním autonómie

systém poskytovania trhových a podnikových informácií
= zabezpečiť informácie ktoré nám umožnia zmapovať trh, …, právne podmienky
= určenie spôsobu získavania informácií z nákupného trhu. Cieľom je zlepšiť rozhodovanie, nájsť lepší substitučný tovar, zabezpečiť optimálne obstarávanie. Akým spôsobom môžu byť informácie selektované: – z ohľadom na konkrétny výrobok, alebo dodávateľa alebo celkovú ponuku, alebo konkurenciu alebo právne podmienky alebo nákupné cesty.

inštrumentárium (nástroje) zásobovacej logistiky
= cena; – politika kvantity; – politika kvality; – politika výberových metód;
– politika výberových služieb; – politika reklamy a propagácie

V zásobovaní rozlišujeme 3 princípy zabezpečovania materiálov:
1.) individuálne zabezpečovanie v prípade potreby
2.) tvorba zásob
3.) zásobovanie synchronizované s výrobou sa môže prejaviť 3 – jako:
1.metóda – priame odvolávanie, najviac podobné JUST – IN – TIME
2.metóda – umiestnenie dodávateľov v blízkosti prevádzky odberateľa
3.metóda – spoločné riadenie zásob – kooperácia medzi výrobcami

Komentáre k článku NÁKUP A ZÁSOBOVACIA LOGISTIKA (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥