Úrovne podnikových logistických funkcií

Podnikové logistické funkcie sa riešia na 4 úrovniach:
1.) strategická
2.) dispozičná
3.) administratívna
4.) operatívna

1.) strategická úroveň podnikových logistických funkcií – máme na mysli rozhodovanie o zdrojoch, pravidlách a postupoch:
– stanovenie nákupných, predajných a colných podmienok
– stanovenie foriem dodávok a obalov
– stanovenie postupov pri príjme a expedícii
– stanovenie dopravných ciest, dopr. prostriedkov
– stanovenie priebehu procesov manipulácie a skladovania
– stanovenie sledov operácií, metód účtovania

2.) dispozičná úroveň podnikových logistických funkcií – rozhodovanie o spôsoboch uspokojovania vzniknutých potrieb, napr.:
– stanovenie cenových úrovní
– stanovenie rabatov
– podmienky pre kvalitu a skladovanie
– určenie konkrétnych podmienok pre vnútornú dopravu
– konkrétne podmienky pre manipuláciu

3.) administratívna úroveň podnikových logistických funkcií – je stotožnená s informačnými tokmi napr.:
– vystavovanie a sledovanie objednávok a príkazov na nákup a expedíciu
– vystavovanie a sledovanie expedičných a colných dokladov
– potvrdenie o príjme tovaru
– vstup dát do informačného systému podniku
– zadávanie inštrukcií pre dodávateľov
– poskytovanie informácií pre partnerov
– zúčtovanie dodacích, skladovacích výkonov

4.) operatívna úroveň podnikových logistických funkcií – máme na mysli realizáciu hmotnej stránky log. reťazcov (konkrétne uskutočňovanie nakládky, prekládky, vykládky, preberania, prepravy…)

SCHULTE:
Podľa Schulteho logistiku môžeme rozdeliť na:
– logistika zásobovania
– logistika výroby
– logistika odbytu (distribúcie)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥