Obaly

Obalom sa rozumie voľné zabalenie tovaru, ktoré má tovar chrániť alebo plniť iné funkcie Funkcie obalov: – výrobná funkcia – marketingová funkcia – funkcia viacúčelového …

Doprava

Doprava je preklenutie priestoru alebo zmena miesta prepravovaných tovarov pomocou dopravných prostriedkov Každá zmena miesta sa skladá z 2 zložiek: kargo – to, čo sa …

Plánovanie a riadenie výroby

Plánovanie a riadenie výroby zabezpečuje 4 funkcie: a.) plánovanie výrobného programu b.) plánovanie množstva c.) plánovanie lehôt a kapacít d.) riadenie a kontrola vybavovania objednávok …

Podnikové výrobné plánovanie

Cieľom podnikového výrobného plánovania je zabezpečiť optimálne výrobné a materiálové toky, prac. podmienky, využitie plôch a priestorov, určenie a dodržiavanie princípov výroby a montáže a …

VÝROBNÁ LOGISTIKA

Výrobná logistika plní 3 základné funkcie: (podľa Schulteho) 1. podnikové výrobné plánovanie 2. plánovanie a riadenie výroby 3. zabezpečovanie dopravy a skladovania 1. podnikové výrobné …

Podnikové logistické funkcie

Podnikové logistické funkcie môžeme rozdeliť na: a.) optimalizačná funkcia b.) miera obsluhy zákazníka c.) funkcia sledovania vzniku nákladov Optimalizačná funkcia – snahou je optimalizovať technologické, …

Logistický reťazec

Logistický reťazec je množina prvkov usporiadaná tak, aby vytvárala tok materiálu a informácií (financií) potrebný pre dosiahnutie určitého cieľa. Tento logistický reťazec má 2 stránky: …

Špecifikácia logistickej oblasti

Logistiku je možné špecifikovať podľa rôznych kritérií: a.) Obsah riešených problémov b.) Rozsah užívateľov c.) Úroveň riešených problémov Podľa úrovne problému: 1.) Makrologistika 2.) Mikrologistika …

Ciele logistiky

Ciele logistiky: 1. cieľ: maximalizácia miery obsluhy zákazníka 2. cieľ: minimalizácia nákladov Miera obsluhy zákazníka – možno ju vyjadriť: 1.) priamo: Sg = uspokojený D …

Koncepcie chápania logistiky

Koncepcie chápania logistiky 1. koncepcia: – logistika sa chápe ako integrované plánovanie, realizácia a kontrola toku materiálu a príslušného toku informácií od dodávateľa do podniku, …

Úvod do logistiky

Vznik logistiky: – logistika vznikla a vyvíjala sa vo vojenstve, lebo základný princíp ekonomiky do 19. stor. bola uzavretosť a sebestačnosť (90%ˇsa vyrobilo doma), a …

Číselník odborov merania

Poznámka: pri štvormiestnych kódoch odborov merania uvedených v databáze (používaných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 505/1990 Zb.) vyššie uvedenému číselníku zodpovedajú prvé tri číslice. 11 …