Doprava a preprava

Doprava je cieľavedomá zmena miesta osôb alebo nákladov vykonávaná pomocou dopravného prostriedku po dopravnej ceste. Doprava je cieľavedomý proces zmeny miesta. (Pozrite si aj Základné pojmy používané v doprave.)

Predmet a metódy teórie dopravy:

 • 1. etapa: Doprava ako druh ľudskej činnosti
 • 2. etapa: Doprava ako odvetvie národného hospodárstva
 • 3. etapa: Doprava ako osobitná vedná disciplína – Vzťah dopravy k pokroku

Dopravné systémy

Delenie dopravných systémov – územné kritérium:

 • regionálne
 • národné
 • nadnárodné dopravné systémy

Podľa druhu dopravných elementov delíme dopravné systémy na:

Špedícia a zasielateľstvo

Špeditér resp. zasielateľ je ten, kto vo vlastnom mene na cudzí účet a v cudzom záujme obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia. Cieľom špeditérskej firmy je optimálne riešenie prepravných, cenových a relačných podmienok z hľadiska dlhodobých obchodných vzťahov. Špedičná zmluva sa uzatvára medzi príkazcom a špedičnou firmou. Arbitráž je špekulačná obchodná špekulácia spravidla na burzách, ktorej podstatou je dosiahnuť zisk využitím rozdielov v kurzoch – devízové, tovarové

Základné práva a povinnosti špeditéra, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, nájdete na stránke Špedícia a zasielateľstvo.

V priebehu posledných rokov nastala v oblasti špedície renesancia, pričom podnetom na ňu sú 2 skutočnosti:

 • snaha o uplatnenie logistiky v špedícii
 • elektronický prenos a spracovanie dát (EDI)

Medzi základné špeditérske činnosti a služby patria:

 1. sprostredkovanie a zaisťovanie prepravných operácií vrátane nakládky, prekládky a vykládky (TUL – Operation); uzatváranie dopravných zmlúv, prenájom dopr. prostriedkov; voľba a optimalizácia dopravnej cesty, spracovanie spôsobu a podmienok dodania tovaru
 2. rozvoz a zvoz tovarových zásielok
 3. kompletizácia a dekompletizácia zásielok
 4. skladovanie spolu s vystavovaním príslušných dokumentov
 5. logistické činnosti – hlavne v oblasti distribúcie a logistických systémov
 6. ďalšie zasielateľské služby

V súčasnosti zasielateľ zďaleka nezabezpečuje už len prepravu tovaru, ale uplatňuje komplexnú logistiku v zasielateľstve. Mnohokrát realizuje časť dopravných reťazcov vlastnými dopravnými prostriedkami, zaisťuje skladovaciu činnosť vo vlastných skladoch, prekládku vo vlastných prekladiskách a pod.

Prepravné riziká

Zodpovednosti prepravcu upravujú medzinárodné prepravné zmluvy. Riziká, ktoré sú spojené s prepravou tovaru sa zaraďujú do skupiny komerčných rizík v medzinárodnom obchode.

Tieto riziká sa môžu:

 • obmedziť len na kontrolu tovaru, ktorý sa práve prepravuje (dá sa presne vyčísliť a odhadnúť)
 • rozšíriť aj na následné škody ak tovar nie je v správnom čase na správnom mieste (ťažko sa vyčísľuje a odhaduje)

Tri stupne riešenia prepravných rizík:

 1. prenesenie rizika (poistenie prepravy a špedície)
 2. zabránenie resp. zníženie rizika (výber vhodnej dopravy, vhodné a bezpečné balenie a označenie tovaru, národné požiadavky na balenie tovaru nájdeme v Medzinárodnej Obchodnej komore)
 3. zbavenie sa rizika prenesením na obchodných partnerov – závisí od platných podmienok upravujúcich ručenie:
  • dopravcu za tovar v jednotlivých medzinárodných prepravných zmluvách
  • zasielateľa za tovar podľa zasielateľských zmlúv obvykle národných

V oboch prípadoch treba odpovedať na tieto otázky:

 • Za aké škody dopravca resp. zasielateľ ručí?
 • Do akej hodnoty dopravca resp. zasielateľ ručí?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete na stránke Prepravné riziká.

Kamiónová doprava

Medzinárodná kamiónová doprava – preprava tovaru. Delenie používaných dopravných prostriedkov:

 • Podľa tonáže
 • Podľa charakteru organizácie prepravy
 • Preprava veľmi objemných a ťažkých tovarov

Poistenie v doprave

Poistenie je ekonomická forma finančného zabezpečenia pre prípad náhodných udalostí, ktorých dôsledkom je majetková škoda, mimoriadne náklady, alebo nečakaná potreba finančných prostriedkov. Cieľom dopravného poistenia podniku je nahradiť škody vzniknuté v súvislosti s prepravou tovaru.

Rozoznávame dva druhy poistenia:

 1. poistenie CARGO – poistenie prepravovaného tovaru
 2. poistenie CASCO – poistenie dopravného prostriedku

Dopravné poistenie je osobité tým, že okrem vecných škôd sú poistením kryté aj zachraňovacie náklady, zisťovacie náklady a príspevok k spoločnej havárii (vyplýva to z medzinárodného práva, keď je problém zachrániť tovar bez záchrany dopravného prostriedku).

Medzi základné druhy poistenia v medzinárodnej preprave patria:

 • AAR (Against all risks) – poistenie proti všetkým rizikám
 • WPA – poistenie zvláštnej havárie
 • FPA – poistenie s vylúčením zvláštnej havárie
 • Poistenie vojnového nebezpečenstva
 • Poistenie politických rizík

Výška poistného (Stanovenie výšky poistného v medzinárodnej doprave) sa stanovuje percentom alebo promilom zo stanovenej poistnej čiastky a výška tohto poistného závisí od:

 • povahy prepravovaného tovaru
 • balenia tovaru
 • zvoleného dopravného prostriedku
 • prepravnej cesty
 • rozsahu poistného krytia (má najväčší vplyv)
 • výšky franšízy (spoluúčasť vlastníka na poistení)

Medzi ďalšie druhy poistného v medzinárodnej preprave patria:

 • Poistenie riečneho CASCA
 • Poistenie námorného CASCA
 • Lomené poistenie
 • Dvojné poistenie
 • Špedičné poistenie
 • Poistenie valozov

Dodacia parita

Dodacia parita je zmluvné ustanovenie, ktoré upravuje náležitosti dodávky tovaru a to najmä:

 • spôsob jeho dodania vrátane výloh s tým spojených
 • prechod nebezpečenstva vzniku škody na tovare (t.j. koho postihujú prípadné dôsledky straty, zničenia, poškodenia, alebo znehodnotenia tovaru)
 • dodaciu lehotu, ktorá viaže obe strany
 • prechod vlastníckych práv tovaru

Prevod vlastníckych práv tovaru je možný dvoma spôsobmi:

 1. koncesný (vlastnícke práva prechádzajú okamihom uzavretia zmluvy)
 2. tradičný (v okamihu prevzatia tovaru)

INCOTERMS

INCOTERMS sú všeobecne používané dodacie podmienky v medzinárodnom obchode:

Dopravné náklady

Klasická teória tvrdila, že medzinárodný obchod vyrovnáva ceny obchodovaných tovarov medzi obchodujúcimi krajinami. Zavedením dopravných nákladov do rozboru medzinárodného obchodu je narušený záver, že medzinárodný obchod vyrovnáva ceny vymieňaného tovaru v obchodujúcich krajinách. Z toho vyplýva, že musíme poopraviť otázku: Aký tovar má byť predmetom medzinárodného obchodu?

Niektoré tovary nemajú predpoklad, že v blízkej budúcnosti budú predmetom medzinárodného obchodu. Niekedy sú dopravné náklady jediným dôvodom, prečo sa medzinárodný obchod uskutočňuje.

Teória alokácie (umiestnenia) vychádza z toho, že vzdialenosť je buď nákladom, alebo inputom rovnocenným ostatným výrobným nákladom. Z hľadiska alokácie rozoznávame tieto typy výrob:

 • výroby orientované na dodávku
 • výroby orientované na trh
 • neorientované výroby

Toto delenie vychádza z výšky dopravných nákladov.

FIATA

Medzinárodná federácia zasielateľských zväzov FIATA bola založená 31.5.1926 vo Viedni šestnástimi národnými zasielateľskými zväzmi. Bola založená ako záujmová podnikateľská organizácia zasielateľstva, s cieľom podporovať a hájiť jeho záujmy vo svetovom meradle. Je to nevládna organizácia so sídlom v Zürichu, združuje cca 35.000 zasielateľských firiem, ktoré zamestnávajú cca 8.000.000 ľudí zo 119 krajín, čo predstavuje cca 75% podnikateľov v danej oblasti. Má poradenský štatút pri hospodárskej a sociálnej rade OSN (ECOSOC)a poradenský štatút pri konferencii OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD). Je uznávaná vládnymi úradmi, ako aj ďalšími nevládnymi organizáciami, ktorých predmetom činnosti je aj doprava.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥