FUNKCIE OBALOV A OZNAČOVANIE OBALOV

Funkcie obalov môžeme rozdeliť do 6 skupín:
? ochranná funkcia
? manipulačná funkcia
? informačná funkcia
? propagačná funkcia
? ekologická funkcia
? ekonomická funkcia

OCHRANNÁ FUNKCIA

Je základnou funkciou obalu. Balenie má zaistiť predaj tovaru so zachovanými úžitkovými vlastnosťami, má zabrániť ničeniu tovaru pri manipulácii, preprave a skladovaní, má chrániť tovar pred kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami, má zabezpečiť jeho hygienickú nezávadnosť.

Ochranná funkcia obalu zabezpečuje:
a) ochranu tovaru pri manipulácii, skladovaní a preprave, kde prichádza k otrasom, nárazom, tlakovému namáhaniu a iným vplyvom, ktoré spôsobujú deformáciu tovaru. Pred týmito vplyvmi chráni najmä prepravný obal.
b) ochranu tovaru pred stratami a rozkrádaním
c) ochranu tovaru pred znehodnotením kvality tovaru a znížením zdravotníckej a hygienickej nezávadnosti, pred zvlhnutím a vysýchaním
d) ochranu tovaru pred chemickým znehodnotením
e) ochranu tovaru pred chuťovými a pachovými zmenami, ktoré môžu vzniknúť pri spoločnej preprave a skladovaní tovarov, ktoré podľa predpisov nesmú prísť do vzájomného styku

Obal je teda prostriedkom dočasnej ochrany tovaru, schopný spolu s inými prostriedkami (napr. konzervačnými látkami) tvoriť integrovaný systém ochrany. Podiel obalu na zachovateľnosti výrobku možno číselne vyjadriť tzv. koeficientom ochrannej účinnosti obalu, ktorý udáva, koľkokrát je životnosť baleného tovaru dlhšia než nebaleného za rovnakých podmienok skladovania.

MANIPULAČNÁ FUNKCIA

Obal vznikol aj z potreby preklenúť vzdialenosť medzi miestom výroby a spotreby. Je to prostriedok, ktorý umožňuje uchovať určité množstvo tovaru, umožniť jeho manipuláciu. Pri uložení sa počíta s určitou dobou, tovar musí vydržať určitú vzdialenosť.
S manipulačnou funkciou súvisí aj funkcia racionalizačná ? zameriava sa na úsporu živej práce, obalových materiálov, energie, baliacich strojov.
Likvidácia fyzicky namáhavej práce pri manipulácii s tovarom je tiež súčasťou manipulačnej funkcie. Maximálna hmotnosť tovaru je daná najslabším článkom v reťazci, čo je ľudská sila. Keďže v súčasnej dobe je v obchode (čo sa týka zamestnanosti) prevažná väčšina žien, bola hmotnosť prepravného balenia zredukovaná z 25 kg na 15 kg (ale častokrát sa tento limit prekračuje).

INFORMAČNÁ FUNKCIA

Aj keď pri kúpe tovaru rozhoduje jeho akosť, často obal dáva spotrebiteľovi impulz ku konečnému rozhodnutiu, a k tomu je potrebné, aby obal spotrebiteľa čo najúplnejšie informoval. Ak má informačná funkcia pri spotrebiteľských obaloch spĺňať požiadavky spotrebiteľa, musí mu povedať o tovare všetko, čo ho zaujíma. Najdôležitejšou informáciou na obale je názov výrobku, ďalej nasleduje cena, dátum výroby a spotreby, zloženie, hmotnosť, ochranná známka, návod na použitie a prípravu.

PROPAGAČNÁ FUNKCIA

Obal tu vystupuje ako reklamný prostriedok, ktorý upútava pozornosť spotrebiteľa, pôsobí na jeho cit a uľahčuje mu voľbu z veľkého množstva tovarov. U obalov je preto nutná „vkusná úprava pre oko“, príjemná farebná kombinácia. Obal je často dôvodom pre opakovanú kúpu. Postavenie propagačnej funkcie závisí od druhu tovaru. Pri tovaroch bežnej spotreby (múka, maslo, cukor,…) je skôr opodstatnená informačná funkcia ako propagačná funkcia, pretože spotrebiteľ sa o kúpe rozhoduje už pred vstupom do predajne. Pri tovaroch, ktoré spotrebiteľ kupuje len občas, môže propagácia mnoho ovplyvniť, preto tu má propagačná funkcia významnejšie postavenie. Vhodne a správne zvolený obal nabáda ku kúpe neplánovaného tovaru. Obal je preto najrozšírenejším a najlacnejším reklamným prostriedkom.
Do propagačnej funkcie patrí aj design ? musí pôsobiť na cit spotrebiteľa a jeho podvedomie. Design spolu s grafickým riešením a celkovou estetickou úpravou vzbudzuje vo všeobecnosti pozornosť spotrebiteľa. Grafická úprava je veľmi úzko spätá s farebnosťou obalov – prvé, čo spotrebiteľa upúta pri pozorovaní zabaleného tovaru, je farba obalu, pretože farba najlepšie a najrýchlejšie preniká do ľudského podvedomia. Do úvahy sa musí brať aj móda danej doby a mentalita spoločnosti, grafika písma a jeho zrozumiteľnosť, čitateľnosť, stručnosť a výstižnosť, určitá postupnosť informácií, účel použitia, množstvo, návod na použitie, záručná lehota …

EKOLOGICKÁ FUNKCIA

Navrhovanie obalov tovarov musí byť zosúladené s požiadavkami ich vplyvu na životné prostredie. Je to dôležité preto, pretože v konečnej fáze dochádza ku likvidácii odpadov ? plynná forma, ktorá vzniká pri likvidácii, sa dostáva do ovzdušia. Ekológia obalov začína už pri výrobe obalov. Z nevratných obalov sa stávajú odpady, ktoré tvoria až 1/2 celkového odpadu domácností i komunálnej sféry. Dôležité je nielen množstvo, ale aj zloženie obalov. V súčasnosti sa ako najlepšie riešenie javí separovaný zber odpadov, ktorý sa však u nás ťažko uplatňuje. Je to ekonomicky výhodné a uľahčuje opätovné zužitkovanie. Existujú aj infekčné a toxické odpady (zo zdravotníctva) ? do životného prostredia sa uvoľňujú v spaľovniach infekčné a toxické látky.

EKONOMICKÁ FUNKCIA

Cena obalu sa hodnotí k cene baleného výrobku. Cieľom je, aby bol tento pomer čo najmenší. Vzhľadom k tomu, že máme rôzne obaly, riadime sa týmito požiadavkami:
• požiadavky výrobcu – aby obal zaistil bezpečnú prepravu výrobkov
• požiadavky maloobchodu – aby obal pomáhal predávať, aby zjednodušil manipuláciu
• požiadavky spotrebiteľa – aby tovar dostal v dobrom stave a aby mu obal vyhovoval vhodnosťou a tvarom
V celosvetovom meradle sa počíta, že hodnota obalov tvorí asi 5 % hodnoty tovarov, u potravinárskych výrobkov je to 7 – 10 % z ceny výrobkov. Najvyššie náklady sa dosahujú pri malých dávkach tovarov. Podiel ceny obalov na náklady klesá len u vratných obalov, na druhej strane sa tu však výrazne zvyšujú náklady na manipuláciu. V zásade možno konštatovať, že pri rovnakých funkčných vlastnostiach obalového materiálu je najvhodnejší taký obal, ktorého podiel na hmotnosti balenej jednotky je čo najnižší.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥