Nákladový reťazec

Úvod

Cieľom práce je definovať náklady, objasniť podstatu nákladového reťazca, uviesť zdroje a rezervy znižovania nákladov v organizácii a na konkrétnom príklade priblížiť reťazec nákladov a aktivít odvetvovej situácie podniku.

Podstata nákladov

Činnosť podniku vyžaduje spotrebu určitého množstva materiálu, energie, využívanie hmotného investičného a neinvestičného majetku a pod. Ak spotrebu podnikových výrobných faktorov vyjadríme v hodnotových ukazovateľoch, dostaneme náklady podniku.

Náklady teda predstavujú peňažné vyjadrenie spotreby podnikových výrobných faktorov vynaložených na výkony podniku (účelovo vynaložené prostriedky spojené s činnosťou podniku).

Materiálnym základom vzniku nákladov je spotreba výrobných faktorov, ktoré podnik musí mať k dispozícii v spotrebnom množstve a štruktúre, ak má dosiahnuť potrebné výstupy. Je to najmä počet pracovníkov, príslušné objemy materiálu, strojov, dopravných prostriedkov a pod.

Analýza schopností podniku

Analýza schopností podniku skúma a analyzuje vzájomné vzťahy medzi základnými faktormi a ich vplyv na tvorbu súhrnných hodnôt podniku, pričom priebežným cieľom je vyšpecifikovať konkurenčnú výhodu podniku, ktorá sa následne premietne do konečného strategického cieľa na trhu. Je to najmä expertný prístup a smeruje k špecifickým východiskám a neočakávaným námetom na formulovanie stratégie.

Metódy analýzy schopností

Medzi hlavné metódy analýzy schopností podniku patria:

 1. Hodnotový reťazec – analýza hodnotového reťazca
 2. Analýza interného profilu schopností
 3. Analýza zraniteľnosti
 4. Hodnotenie konkurenčnej sily
 5. VRIO analýza
 6. Nákladový reťazec – analýza nákladového reťazca
 7. Analýza SWOT

Nákladový reťazec

Nákladový reťazec je základným nástrojom strategickej analýzy nákladov. Zobrazuje nárast nákladov od nákupu materiálu až po inkasovanie tržieb od konečného spotrebiteľa. Zachytáva nielen štruktúru nákladov vnútri podniku, ale obsahuje aj nabehnuté náklady, a teda pridanú hodnotu v každej etape celého odvetvového reťazca výroby a distribúcie. Zostrojenie nákladového reťazca je mimoriadne názorné pre výrobný podnik, pretože jeho celková konkurencieschopnosť závisí aj od nákladových činiteľov nachádzajúcich sa v dodávateľskej i distribučnej časti reťazca.

Analýza nákladového reťazca je súčasťou analýzy interného prostredia podniku. Úspešné pôsobenie podniku v hospodárskej súťaži závisí od toho, ako dokáže udržať svoje náklady na porovnateľnej úrovni voči konkurentom. Významnejšie rozdiely môžu pochádzať napr. z výrobkovej diferenciácie. Spravidla, čím viac sa náklady podniku nachádzajú nad výrobcami s nízkymi nákladmi, tým viac sa stáva jeho pozícia na trhu zraniteľnejšou. Je množstvo premenlivých príčin vzniku nákladových rozdielov medzi konkurujúcimi si podnikmi, každý musí ustavične porovnávať svoje náklady s nákladmi súperov. To je úlohou strategickej analýzy nákladov.

Možnosti znižovania nákladov

Medzi najväčšie zdroje znižovania nákladov patria rezervy v kalkulačných položkách nákladov. Pri odhaľovaní rezerv musíme mať na zreteli ich vzájomnú súvislosť:

 • úspory spotreby materiálu znamenajú úspory v množstve spotrebovanej práce,
 • skrátenie výrobných časov znamená rozšírenie výrobnej kapacity,
 • znížená spotreba materiálu znamená úsporu v spotrebe energie, dopravy atď.

Zdroje znižovania nákladov predstavujú nevyužité možnosti. Medzi základné rezervy znižovania nákladov patrí:

 • využívanie obežného majetku a zrýchľovanie jeho obratu,
 • využívanie výrobnej kapacity,
 • stanovenie optimálneho sortimentu,
 • zvyšovanie kvality výrobkov a služieb.

Prostriedky znižovania nákladov: sú konkrétne opatrenia na využitie rezerv. Sú to činitele, ktoré priaznivo ovplyvnia jeden alebo viac zdrojov zníženia nákladov.

Medzi základné prostriedky znižovania nákladov patrí:

 • zavádzanie modernej techniky a technológie,
 • zlepšovanie organizácie práce a riadenia činností,
 • zvyšovanie odborného vzdelávania zamestnancov.

Prípadová štúdia k nákladovému reťazcu

Toto je prípadová štúdia na támu: Reťazec nákladov a aktivít vzorovej odvetvovej situácie. Tabuľka zobrazuje úplný odvetvový nákladový reťazec od dodávateľských činností až po distribučné činnosti.

Úplný odvetvový nákladový reťazec
Dodávateľské činnosti Činnosti spojené s výrobou Distribučné činnosti
Nákup materiálu a komponentov, vstupná logistika
 • Výroba
 • Zisk
 • Marketing
 • Služby zákazníkom
 • Výstupná logistika
 • Podpora a rozvoj personálu
 • Všeobecná administratíva
Veľkoobchod Maloobchod

Keď sa nákladová nevýhoda podniku nachádza v dodávateľskej časti nákladového reťazca, je vhodné uvažovať o nasledujúcich strategických opatreniach:

 • dojednať s dodávateľmi priaznivejšie ceny,
 • presadzovať stratégiu spätnej integrácie, aby sa získala kontrola nad materiálovými nákladmi,
 • vyhľadať lacnejšie náhradné materiály,
 • hľadať zdroje úspor v doprave a manipulácii s materiálov pred vstupom do podniku,
 • spolupracovať a pomáhať dodávateľom pri znižovaní nákladov.

Ak sa nákladová nevýhoda podniku vyskytuje u odberateľov, sú k dispozícii nasledovné nástroje:

 • zvoliť úspornejšiu distribučnú stratégiu vrátane možnosti ústretovej integrácie,
 • dojednať výhodnejšie odbytové ceny.

Keď sa zdroje nákladovej nevýhody nachádzajú vo vnútri podniku, sú vhodné nasledovné opatrenia:

 • úsporný rozpočtový režim, dôsledná a detailná revízia všetkých nákladových položiek,
 • premiestnenie nákladných aktivít na územia, kde môžu byť realizované lacnejšie,
 • zrušenie nákladných aktivít a ich lacnejšie obstaranie od vonkajších dodávateľov,
 • investovanie do technológii šetriacich náklady,
 • inovovanie položiek, ktoré sú zdrojom vysokých nákladov a mnoho ďalších spôsobov.

Význam nákladového reťazca spočíva v tom, že podnik musí udržať svoje náklady aspoň na porovnateľnej úrovni voči konkurentov.

Záver

Pokiaľ dokonale spoznáme náklady v organizácii, umožní nám to správne zhodnotiť vlastné sily a minimalizovať prípadné hrozby. Cieľom je využiť tieto poznatky pre upevnenie svojej pozície na trhu. Hlavný význam nákladového reťazca spočíva v tom, že podnik musí udržať svoje náklady aspoň na porovnateľnej úrovni voči konkurentov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥