Obchod

Obchod, obchodovanie a predaj je široký pojem. Táto kategória zahŕňa oblasti, týkajúce sa obchodu a predaja od maloobchodov a veľkoobchodov cez služby, medzinárodný obchod, marketingové distribučné cesty, spotrebiteľské a vládne trhy, psychológiu, sociológiu, až po logistiku, distribúciu, dopravu, prepravu a špedíciu.

Typy obchodov

Veľkoobchod

Veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru a služieb subjektom, ktorý ich nakupujú za účelom ďalšieho predaja v maloobchodnej sieti alebo ako vstupy pre ďalšie obchodovanie. Veľkoobchodní podnikatelia (nazývaný rovnako distribútori) sa líšia vo veľa ohľadoch od prevádzkovateľov maloobchodných predajní.

Maloobchod

Maloobchod zahŕňa všetky aktivity, ktoré sú spojené s predajom tovaru alebo služieb konečným spotrebiteľom pre neobchodné použitie. Maloobchodom alebo predajňou je akýkoľvek subjekt podnikania, ktorého tržby plynú prevažne z maloobchodného predaja.

Obchodné trhy

Spotrebiteľské trhy

Spotrebiteľským trhom sa rozumie súhrn všetkých jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú produkty na osobnú spotrebu. Nie je jednoduché porozumieť spotrebnému správaniu zákazníkov. Stáva sa, že zákazníci sa chovajú odlišne od toho, ako deklarujú svoje potreby a svoje priania. Niekedy reagujú na zistené okolnosti tým, že zmenia nečakane svoj názor v poslednej minúte.
Oblasť spotrebiteľského správania sa zaoberá tým, ako jednotlivci, skupiny a organizácie tovar vyberajú, používajú, ako nakladajú s tovarom, so službami, s myšlienkami a so skúsenosťami, ktoré slúžia na uspokojovanie ich potrieb a prianí. Viac sa o obchodných trhoch dočítate v sekciách Spotrebné trhy a nákupné chovanie a Priemyselné a obchodné trhy.

Vládne trhy

Na vládnych trhoch (štátne trhy) je postup pri nákupe v záujme efektívneho využitia verejných prostriedkov legislatívne upravený a môže mať formu obchodnej verejnej súťaže, užšej súťaže, rokovacieho konania, cenovej ponuky, resp. formu priameho zadania jednému uchádzačovi.

Služby

Služby sú nehmotné, nedeliteľné, premenlivé a neskladovateľné. Na rozdiel od materiálnych výrobkov si ich nemôžeme dopredu prehliadnuť, ochutnať, ovoňať. Aby sa znížila neurčitosť výsledkov služby, zákazník vyhľadáva určité znaky, ktoré by svedčili o kvalite služieb. Služby vysoko závisia na tom, kto ich poskytuje, kedy a kde. Pre služby je typické, že sú vytvárané a konzumované súčasne. Ak nejaká osoba poskytuje službu, stáva sa jej súčasťou. V sekcii Služby nájdete ďalšie charakteristiky, vlastnosti, členenie, typy služieb a ich riadenie.

Cenotvorba

Firma nanovo stanovuje ceny vtedy, ak uvádza nový výrobok na trh, uvádza zavedený výrobok do nevej distribučnej siete alebo na nové územie, a ak dostane ponuku od nového dodávateľa. Firma sa musí rozhodnúť, do akého segmentu umiestni svoj výrobok z hľadiska ceny a kvality. Firma môže použiť rôzne cenové stratégie, o ktorých sa dočítate v sekcii Tvorba cien.

Tovaroznalectvo

Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý uspokojuje ľudské potreby. Tovaroznalectvo je náuka o tovare. Predmetom jeho skúmania je úžitková hodnota tovaru.

Obchodná propagácia

Predmetom obchodnej propagácie je spotrebiteľská propagácia, obchodná propagácia a propagácia predávajúcich a predajných síl. Obchodná propagácia prináša rýchlejšiu predajnú odozvu ako reklama a inzercia. O obchodnej propagácii sa dočítate v sekcii Marketingové riadenie obchodu. Obchodná propagácia priťahuje zákazníkov hľadajúcich výhodné nákupy. Verní zákazníci nemajú vo zvyku meniť svoje nákupné zvyky. Reklama a inzercia je schopná zvýšiť vernosť značky. Medzi hlavné odvetvia, využívané pri analýze a zvyšovaní predaja vzhľadom na ľudské spotrebiteľské správanie patria psychológia a sociológia v oblasti nazývanej psychológia predaja.

Distribúcia

Pod distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevozu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, pričom opatrenia obsahujú všetky rozhodnutia o tvorbe podnikateľských interných a externých odbytových organizácií, ktoré pomocou marketingu vytvárajú kontakt medzi odbytom a podnikom. Distribúcia predstavuje súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov k spotrebiteľovi. Distribučné systémy definujú marketingové distribučné cesty.

Špedícia

Špeditér resp. zasielateľ je ten, kto vo vlastnom mene na cudzí účet a v cudzom záujme obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia. Cieľom špeditérskej firmy je optimálne riešenie prepravných, cenových a relačných podmienok z hľadiska dlhodobých obchodných vzťahov. Fyzický presun tovarov sa uskutočňuje prostredníctvom dopravy a prepravy.

Logistika

Logistika je veda o tokoch materiálových, finančných a informačných. Viac sa o logistike dočítate v sekcii Logistika.

Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod zahŕňa medzinárodnú výmenu tovarov a služieb medzi skupinou krajín v rámci medzinárodného zoskupenia. Medzinárodný obchod má nezastupiteľné miesto pri rozširovaní spotrebných možností krajín, pretože umožňuje krajine spotrebovať viac tovaru, ako by spotrebovala v situácii, keby boli hranice uzavreté. Prínos je v tom, že umožňuje rozšíriť sortiment spotreby o statky, ktoré krajina z rôznych dôvodov nie je schopná vyrobiť.

Medzinárodné podnikanie

Medzinárodné podnikanie sú podnikateľské aktivity, ktoré prekračujú priestor národnej ekonomiky. Patria sem rôzne medzinárodné obchodné, kapitálové a finančné aktivity. Viac sa o medzinárodnom podnikaní dočítate v sekcii Zahraničný obchod.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Obchod sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

[alert]

Články v kategórii Obchod

Články z kategórie Obchod nájdete na stránke Odborné články: Obchod.[/alert]

4 Replies to “Obchod

  1. Ato sa pitas abo lem tak hovoris? Bo by si mal znať, ze sa píse otaznik na konci opitovacej vety.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *