Riziká v zahraničnom obchode

Riziko je možnosť dosiahnuť určitý výsledok, ktorý sa s určitou objektívnou pravdepodobnosťou líši od cieľa.

Členenie rizík

Všeobecné členenia:

 • Podľa diverzifikácie:
  • riziko v exporte
  • riziko v importe
 • Podľa merateľnosti:
  • merateľné riziko
  • nemerateľné riziko
 • Podľa sféry pôsobnosti:
  • všeobecné riziko
  • špecifické riziko
  • vnútorné riziko
  • vonkajšie riziko
 • Podľa príčin vzniku:
  • vady tovaru
  • úradné závady
  • trh

3 základné skupiny rizík

 1. komerčné riziká
 2. politické riziká
 3. osobitné právne a kurzové riziká

Formy komerčných rizík

Riziko trhu

Riziko trhu predstavuje riziko nájdenia, či nenájdenia optimálneho trhu:

 • riziko odbytu – možnosť vzniku straty predávajúceho v dôsledku nepredajnosti výrobku na trhu
 • riziko nákupu – je spojené s možnosťou, že kupujúci nezíska na trhu potrebný výrobok
 • riziko zmeny cenových relácií

Riziko neprevzatia

Riziko neprevzatia predstavuje nebezpečenstvo, že zahraničný odberateľ:

 • odmietne odobrať dovezený tovar – riziko neuskutočnenia transferu
 • úplne zruší objednávku – riziko zrušenia kontraktu
 • modifikuje objednávku – úplne alebo čiastočne. V prípade čiastočnej alebo úplnej modifikácie sa môže stať, že exportér nebude schopný vyhovieť objednávke a stratí kontrakt.

Toto riziko môže viesť k stratám v dôsledku predaja tovaru inému odberateľovi za nižšiu cenu, vynaložených dopravných nákladov na dopravu späť do krajiny alebo dopravu do tretej krajiny.

Riziko nesplnenia dodávky, tovarové riziko

Ide o nebezpečenstvo postihujúce importéra, že mu predávajúci:

 • tovar nedodá
 • tovar dodá v rozpore so zmluvou napr. v inom množstve, čase, kvalite

Príčinou môžu byť výrobné (dodávatelia nedodajú materiál, poruchy na výrobných zariadeniach) alebo finančné ťažkosti (nedostatok finančných prostriedkov na nákup materiálu, uskutočnenie dopravy), problémy s dopravou (zdržanie).

V prípade , že by firma dodala tovar, ktorý nezodpovedá zmluve, obchodný partner by mohol odmietnuť zaplatiť a odstúpiť od zmluvy. Preto treba toto riziko minimalizovať.

Tovarové riziko možno znížiť kontrolou tovaru pred naložením a to kontrolou množstva podľa objednávky odberateľa, ďalej kontrolou kvality.

Riziko transportné

Toto riziko predstavuje nebezpečenstvo, že tovar bude počas prepravy poškodený, zničený, odcudzený, prípadne dôjde k zdržaniu pri jeho preprave. Týka sa tak importéra ako aj exportéra.

Spôsob riešenia transportného rizika:

 • Poistenie prepravy (KARGO)
 • Poistenie dopravného prostriedku (KASKO)
 • Poistenie nákladu

Riziko nezaplatenia

Predstavuje pomerne rozsiahlu oblasť rizík pre exportéra. Riziko nezaplatenia hrozí v prípade keď:

 • importér nemôže (platobná neschopnosť – z dôvodu zhoršenia finančnej situácie nie je schopný splniť svoj platobný záväzok) alebo nechce zaplatiť (platobná neochota)
 • importér nezaplatí načas – nedodržanie termínu platby
 • importér nechce zaplatiť cenu, ktorá je faktúrovaná
 • platobnej neschopnosti banky importéra

Dodávateľ môže utrpieť stratu aj vtedy, keď tovar síce ešte nebol odoslaný, ale materiál bol už nakúpený a výroba sa začala.

Prevencia proti riziku z nezaplatenia nie je jednoduchá. Pred uzatvorením kontraktu je potrebné preveriť obchodného partnera s dôrazom na jeho:

 • likviditu
 • zadĺženosť
 • dobu inkasa pohľadávok
 • úhrady záväzkov
 • obraty na bežnom účte
 • a zároveň preveriť bonitu jeho banky

Ďalej je možné žiadať platbu vopred, ktorá je pre exportéra najvýhodnejšia. Odberateľ nemusí byť ochotný zaplatiť celých 100% faktúrovanej ceny vopred, preto je vhodnejšie žiadať čiastočnú platbu vopred tzv. preddavok, akontáciu, ktorá má pokryť straty, ktoré vznikajú v prípade, že sa tovar bude musieť predať inému odberateľovi za nižšiu cenu, ďalej v dôsledku vynaložených dopravných nákladov na spätnú dopravu do krajiny resp. do tretej krajiny. Výhoda: pri platbe vopred môže exportér okamžite využívať finančné prostriedky

Iná možnosť je využiť dokumentárny akreditív, ktorý výrazne eliminuje riziko nezaplate-nia, čo predstavuje jeho podstatnú výhodu. Pri obchodnom styku s hospodársky vyspelými krajinami a v platobnom styku medzi zemepisne blízkymi krajinami, kde sa obchodní partneri dobre poznajú, nie je potrebné zabezpečovať platby takým zložitým a nákladným platobným nástrojom, akým je dokumentárny akreditív.

Treťou možnosťou je platba pri dodávke – platba proti odovzdaniu tovaru. Odberateľ dostane tovar len vtedy, keď zaplatí.

Ďalej je možné žiadať bankovú záruku, ktorá zaisťuje platenie v prípade neplatenia kupujúceho.

Poslednou z možností eliminácie tohto rizika je poistenie rizika z nezaplatenia:

 • poistenie dokumentárneho inkasa
 • poistenie insolventnosti
 • poistenie exportného úveru
 • poistenie politických rizík (moratórium, vis major)
 • poskytnutie záruky na exportný úver

Politické riziká

Politické riziká sú riziká vzťahujúce sa na hospodársku alebo politickú situáciu v krajinách obchodných partnerov. Ide o ohrozenie zisku, v extrémnych prípadoch aj o ohrozenie existencie podniku. Dôvody vzniku vyplývajú zo zmien v politickom okolí podniku. Najčastejšie sú to vojna, blokáda, bojkot, revolúcie, štrajky, nepokoje, občianske vojny. Eliminácia škôd závisí aj od ekonomickej zdatnosti konkrétnej firmy.

Mikroriziko – ohrozenie jednotlivého podniku
Makroriziko – všetky podniky sú vystavené rovnakému riziku

Medzi politické riziká radíme aj výmenné a transferové riziká.

Moratórium – opatrenie, keď zaplatenie a transfer dlžnej sumy štát nepovolí v čase splatnosti pohľadávky, ale povolí len čiastočné zaplatenie, prípadne nariadi odklad platby.

Výmenné riziko – peniaze, ktoré už importér vyplatil svojej banke, nemožno v dôsledku štátnych opatrení importujúcej krajiny a v dôsledku nedostatku devíz vymeniť za žiadnu cudziu menu.

Transferové riziko – peniaze vyplatené importérom banke nemožno previesť do zahraničia, pretože importujúca krajina z hospodárskopolitických príčin nechce takýto transfer povoliť.

Osobitné druhy rizík

Kurzové riziká

Kurzové riziká spočívajú v zmenách výmenných kurzov medzi menami zmluvných partnerov, prípadne medzi domácou menou a treťou menou, v ktorej má byť záväzok vyrovnaný. Zmeny menových kurzov môžu mať kladný alebo záporný vplyv na predpokladaný výsledok, t.j. môže dochádzať ku kurzovým stratám, ale aj ku kurzovým ziskom. Toto riziko sa vzťahuje na obdobie medzi uzavretím dohody a peňažným splnením zmluvy. Subjekt berie na seba riziko už okamihom predloženia záväzného návrhu zmluvy. Problém je o to zložitejší, že menový vývoj možno veľmi ťažko predvídať.

Kurzové riziko zasahuje exportéra aj importéra. Exportér podlieha riziku, že po prijatí splátky a výmene devíz dostane menej v domácej mene, ako počítal vo svojej kalkulácii. Importér ja zasa v nebezpečenstve, že bude musieť vydať za nákup potrebnej cudzej meny viac jednotiek domácej meny, ako predpokladal. Exportér a importér sa preto snažia podľa stúpania a klesania kurzu o urýchlenie alebo spomalenie platenia.

3 základné faktory, ktoré podmieňujú existenciu a rozsah kurzových rizík:

 • termín platenia
 • mena fakturácie
 • mena financovania

Právne riziká

Základným problémom je aké, resp. koho právo sa použije pri právnych sporoch. Jedným zo spôsobov riešenia právnych sporov môže byť i doložka v zmluve alebo samotná zmluva o rozhodcovskom konaní.

Riziká prírodných a technických katastrof

Prírodné katastrofy do značnej miery nemožno predvídať a ovplyvňovať.

Inflačné riziká

Pri dlhšom čakaní na platbu alebo pri obchodovaní v krajinách s nestabilnou ekonomickou situáciou a vysokou infláciou je potrebné zahrnúť do rozhodovania aj inflačné riziko. Ak obchodujeme v mene krajiny, v ktorej je vysoká inflácia, mali by sme toto riziko zohľadniť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥