Ciele logistiky

Ciele logistiky:
1. cieľ: maximalizácia miery obsluhy zákazníka
2. cieľ: minimalizácia nákladov

Miera obsluhy zákazníka

– možno ju vyjadriť: 1.) priamo: Sg = uspokojený D / celkový D

2.) nepriamo: sledujú sa 3 veličiny ktorými sa sleduje miera obsluhy
a.) dodacia lehota – čím kratšia tým lepšia
b.) flexibilita – schopnosť prispôsobenia sa dodávateľa na zmeny a schopnosť uspokojiť netradičné požiadavky zákazníka
c.) spoľahlivosť dodávky – pravdepodobnosť toho, že dodávka sa uskutoční v dohodnutom čase a kvalite

Minimalizácia nákladov

Poznáme tieto typy nákladov:
a.) Logistické náklady – náklady spojené s logistickými činnosťami
USA – Ballov:
– režijné (administratívne) náklady (2,4%)
– dopravné náklady (6,4%)
– N skladovania (3,8%)
– N na údržbu skladov (3,7%)
– N preberania a expedície (1%)
– N na obaly (4,3 %)
– N na spracovanie objednávok (1,2%)
Najvyšší – Potravinársky priemysel (až 32% tvoria logistické náklady)
Najnižší – Farmaceutický priemysel (4,4 % tvoria logistické náklady)

Európa:

– N na vytvorenie a riadenie logistického systému

– N na zásoby (vytváranie, udržiavanie a obnova zásob)
– N na skladovanie (fixné náklady na vytvorenie skladových kapacít, na ich
údržbu a prevádzku a náklady na obsluhujúci personál)
– dopravné N (vnútropodniková a iná doprava)
– N na manipuláciu (patria tu aj náklady spojené s balením)

Logistické náklady sú priamo úmerné miere obsluhy zákazníka.

b.) Náklady deficitu – vznikajú ako dôsledok nedostatočnej obsluhy (pokuty, penále, strata zákazníka…)
– ich výška je nepriamo úmerná miere obsluhy zákazníka
– ťažko sa definujú, definícia závisí od štruktúry trhu

Existujú 2 spôsoby ako zabezpečiť tieto 2 logistické ciele
1. prístup:
– je založený na maximalizácii miery obsluhy zákazníka bez ohľadu na náklady
– cenotvorba firmy je založená na dobrom mene a kvalite

2. prístup:
– zabezpečiť mieru obsluhy zákazníka pri minimálnych nákladoch
– sledujú sa oba typy nákladov
– zdrojom konkurenčnej výhody je výška nákladov

Predmetom logistiky sú všetky hmotné i nehmotné premiestňovacie procesy v ich časovej i priestorovej dimenzii s nadväzujúcou informatikou a financiami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥