Logistický reťazec

Logistický reťazec je množina prvkov usporiadaná tak, aby vytvárala tok materiálu a informácií (financií) potrebný pre dosiahnutie určitého cieľa.

Tento logistický reťazec má 2 stránky:
1.) Hmotnú stránku – predstavuje premiestňovanie materiálu, surovín, dielcov, nedokončených a hotových výrobkov, obalov, odpadu, energie a osôb.
2.) Nehmotnú stránku – predstavuje premiestňovanie informácií a financií

Každý logistický reťazec je viazaný na konečný efekt (zákazník, výrobok, skupina výrobkov, objednávka,…)

Reťazec je tvorený aktívnymi a pasívnymi prvkami:

Pasívne prvky logistického reťazca

Pasívne prvky logistického reťazca rozoznávame:

suroviny, dielce, nedokončené a hotové výrobky, základný a pomocný materiál
Tieto prvky nadobúdajú podobu manipulovaných, prepravovaných, skladovaných jednotiek. Účelom operácií s nimi je preklenúť priestor a čas. Operácie majú výlučne netechnologický charakter – nemení sa nimi ani množstvo ani podstata .

obaly a prepravné prostriedky
Podmieňujú pohyb tovaru v takom zmysle, že umožňujú pohyb a umožňujú viacnásobný pohyb. Táto skupina prvkov podmieňuje pohyb tovarov a je tu snaha o opakované použitie

odpad
Odpad vznikajúci pri výrobe, distribúcii a spotrebe ak je jeho likvidácia predmetom starostlivosti výrobcu alebo distribútora (napríklad jadrová el.)

informácie
Informácie, ktoré predbiehajú, sprevádzajú pohyb tovarov, resp. súvisiaci pohyb informácií
– informácie, ktoré podmieňujú pohyb tovaru, sprevádzajú pohyb tovaru, a nasledujú po ňom (objednávka, faktúra, výskum trhu,…); systém Kanban (spolu s tovarom vo výrobe ide aj nejaký doklad a potom v prípade potreby možno spätne zistiť kde nastala chyba)

Aktívne prvky logistického reťazca

Aktívne prvky sú prvky log. systémov, ktorých úlohou je uskutočňovať postupnosti netechnologických operácií s pasívnymi prvkami. t.j. operácií:
– balenia
– tvorby a rozoberania manipulačných jednotiek
– nakládky, vykládky, prekládky
– zber, prenos informácií
– uskladňovania, kompletizácie, kontroly…

Medzi aktívne prvky logistického reťazca patria:
technické prostriedky a zariadenia
– pre manipuláciu, prepravu, balenie, skladovanie a fixáciu (napríklad žeriav)

pomocné prostriedky a zariadenia
ktoré fungujú v spojení s budovami, manipulačnými a skladovacími plochami a dopravnými komunikáciami (napríklad výťah, kamión…)

technické prostriedky
slúžiace operáciám s informáciami (resp. nosičmi informácií), prostriedky na automatické sledovanie a identifikáciu pasívnych prvkov, počítače, sieť pre diaľkový prenos (počítač, modemy, telefón,…)

riadiaci pracovníci
– subjekty rozhodovania, ktorý cieľavedomo ovplyvňujú fungovanie riadených aktívnych prvkov systému

V rámci logistického reťazca musia byť zladené aktívne prvky medzi sebou a aktívne prvky s pasívnymi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥