Podniková logistika

Účelové aplikácie logistiky, ktoré vychádzajú z bezprostredných potrieb a záujmov jedného určitého podniku označujeme ako podniková logistika.
Podniková logistika sa člení na:
• obchodná – zameriava sa na logistické reťazce dôležité pre podnik vykonávajúci obchodnú činnosť, nezahŕňa transformačný proces (prechod materiálu výrobou),
• logistika služieb – zameriava sa na logistické reťazce, ktoré sa týkajú poskytovania služieb. Výrobná firma – reťazce súvisia s poskytovaním servisu, jeho zabezpečením,
• priemyselná – podsystém priemyselného podniku, ktorý sa člení na logistiku zásobovaciu, logistiku výrobnú a logistiku odbytovú.

Problémy v podnikovej praxi
– dopravné (železnica),
– alokačné (optimalizácia rozmiestnenia výrobkov, distribučných skladov, optimalizácia využitia kapacít vo výrobe, manipulácia s materiálom),
– priraďovacie (priradenie pracovník a stroj),
– využitie dopravných prostriedkov, priorít (v objednávkach, služieb),
– optimalizácia ložných operácii, optimálne využitie zdrojov.

V podnikovej stratégií plní logistika dvojakú úlohu:
• úloha korektora a konkretizátora v procese tvorby podnikovej stratégie
• úloha koordinátora a synchronizátora vo fáze realizácie, ktorá sa zaoberá riadením tokov.

Logistické ciele:
• existuje množstvo čiastkových cieľov v závislosti od štruktúry
• úplné uspokojenie potrieb zákazníka pri súčasnom splnení technického a ekonomického cieľa.

TECHNICKÝ CIEĽ (výkonový):
Obsahom je schopnosť podnikového logistického systému dodať požadovaný tovar zákazníkom v zodpovedajúcom množstve a kvalite na určené miesto v stanovenej lehote, kľúčový faktor: rýchlosť.

EKONOMICKÝ CIEĽ:
Zaistiť rýchlosť dodania tovaru zákazníkom pri priemerných nákladov resp. pri udržaní likvidity podniku, nie vždy sa usilujeme o minimálne náklady, ak je miera obsluhy zákazníka daná, potom náklady sú nástrojom konkurenčného boja.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥