Špecifikácia logistických oblastí

Špecifikácia logistických oblastí

Kritéria špecifikácie logistiky:
• podľa úrovne riešenia problému

MAKROLOGISTIKA
Rieši problémy globálnej fyzickej distribúcie tovaru v hospodárstve. Cieľom je v rámci vymedzenej koncepcie komplexne riadiť, optimalizovať a integrovať dopravné, manipulačné a skladovacie procesy s informačnými, v súhrne tokov materiálu, tovaru a informácií medzi dodávateľmi a odberateľmi, na ktorom sa podieľa väčšie množstvo firiem, organizácií, odvetví, oblastí a dopravný systém.

MIKROLOGISTIKA
Rieši problémy súčastí makrologického problému na vytváraní a riadení, ktorej sa podieľa konkrétna firma. Rozsah problémov je určený právnymi ohraničeniami pôsobností ekonomického systému. Patrí sem podniková logistika, logistika iných organizácií, ktoré sú súčasťou služieb daného ekonomického subjektu alebo ich doplnkom a logistika verejno-prospešných organizácií, služby, ktorých ekonomický subjekt využíva.

METALOGISTIKA
Rieši problémy logistického chovania v činností rôznych firiem prípadne odvetví, ktoré prekrývajú aktivitu medzi makro a mikrologistikou. V distribučnom systéme sa chápe ako spolupráca medzi firmami, odvetviami a regionálne špecializovanými útvarmi.

• podľa rozsahu spotrebiteľov
• podľa okruhu nositeľov riešení
• podľa druhu riešeného obehového procesu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥