TARIC – Integrovaný sadzobník Spoločenstva

Tovar, ktorý sa dováža z tretích krajín do Európskej únie alebo vyváža z EÚ do tretích krajín podlieha colným formalitám. Integrovaný sadzobník Spoločenstva, nazývaný TARIC, bol vytvorený s cieľom jednotného uplatňovania obchodnej a tarifnej legislatívy vo všetkých členských krajinách Európskej únie.

Integrovaný sadzobník Spoločenstva

TARIC zahŕňa všetky európske a obchodné opatrenia, ktoré sú uplatňované na tovar dovážaný do Európskej únie a tiež opatrenia uplatňované na výrobky vyvážané z Európskej únie. V TARIC sú zoskupené podstatné informácie týkajúce sa opisu a číselného označovania tovaru, colných sadzieb a množstvových jednotiek. Jeho účelom je určiť pre každý z kódov kombinovanej nomenklatúry prehľad opatrení Európskej únie, ktoré budú uplatnené pri vývoze alebo dovoze na tovar, ktorý patrí pod tento kód.

TARIC ako kompletný colný sadzobník

TARIC teda predstavuje kompletný colný sadzobník a podnikatelia ho využívajú najčastejšie pri vyhľadávaní údajov potrebných pre obchodovanie s určitými komoditami medzi Európskou úniou a tretími krajinami.

TARIC umožňuje rýchle vyhľadávanie informácií, týkajúcich sa najmä:

  • colných sadzieb uplatňovaných voči tretím krajinám a v rámci rôznych preferenčných režimov,
  • tarifných znížení,
  • kvantitatívnych obmedzení,
  • netarifných obmedzení,
  • doplnkových ciel.

Tarifné obmedzenia

K najčastejšie vyhľadávaným tarifným obmedzeniam patrí DPH a spotrebná daň. Pokiaľ ide o netarifné obmedzenia, najfrekventovanejšie vyhľadávanými sú rozličné zákazy a obmedzenia.
Okrem uvedeného je TARIC prostriedkom zhromažďovania, výmeny a zverejňovania údajov o štatistike zahraničného obchodu Európskej únie. Tieto informácie nie sú prístupné širokej verejnosti. Uvedené informácie sú denne aktualizované Európskou komisiou, ktorá je zodpovedná za zverejnenie a počítačovú správu sadzobníka TARIC. Komisia tiež prideľuje číselné kódy TARIC a elektronickou formou informuje krajiny Európskej únie o možných zmenách.

Vyhľadávanie informácií o clách

Prostredníctvom Prehliadača TARIC SK, ktorý sa nachádza na Portáli sekcie colnej Finančného riaditeľstva SR, je možné:

  • vyhľadávať informácie o clách a iných obmedzeniach prostredníctvom opisu položky,
  • vyhľadávať informácie o clách a iných obmedzeniach zadaním TARIC-ového kódu.

TARIC-ový kód

TARIC-ový kód je 10-miestny kód tvoriaci TARIC-ovú nomenklatúru, ktorá je rozšírením 8-miestnej kombinovanej nomenklatúry.
„Kombinovaná nomenklatúra predstavuje:

  • 4-miestne položky Harmonizovaného systému (HS)
  • 6-miestne podpoložky HS a
  • dopĺňa ho 2-miestnym číselným znakom na 8-miestne podpoložky kombinovanej nomenklatúry.“

Vyhľadávanie tovaru vo vyhľadávači TARIC

Najjednoduchší spôsob vyhľadávania tovaru v Prehliadači TARIC nastane v prípade, ak je názov tovaru zadaný vo vyhľadávači zhodný s názvom tovaru, ktorý je uložený v systéme TARIC. Ak nie je možné vyhľadať v Prehliadači TARIC požadovanú položku prostredníctvom opisu, možno využiť vyhľadávanie podľa hierarchie, kde je potrebné vyhľadávanú položku správne zaradiť do jednej z kapitol.

Pri vyhľadávaní položky pomocou úplného 10-miestneho TARIC-ového kódu sa zobrazí požadovaná položka s úplnými informáciami o clách a iných obmedzeniach. Na prvom mieste je uvedená všeobecná colná sadzba erga omnes na vyhľadanú položku. Potom nasledujú skupiny krajín a jednotlivé krajiny s konkrétne určenou výškou colnej sadzby (preferenčnej).

Pri zadaní neúplného TARIC-ového kódu sa systém posunie do určitej kapitoly alebo podkapitoly colného sadzobníka, kde je následne potrebné vyhľadať požadovanú položku. Pre získanie informácií o clách a ostatných obmedzeniach je potrebné kliknúť na kapitolu, resp. podkapilu, v ktorej sa hľadaná položka nachádza. Týmto spôsobom je možné zistiť úplný 10-miestny TARIC-ový kód a vyhľadať na základe neho požadované informácie.

Zoznam použitej literatúry

Knižné zdroje:

1. Kašťáková, E. – Pullmanová, T. – Svobodová, V. 2008. Operácie v zahraničnom obchode. Bratislava: Ekonóm. 279s. ISBN 978-80-225-2537-4
2. Košútová, T. – Kollár, V. – Kristová, Ľ. 2009. Produkt a kvalita. Praktikum. Bratislava: Ekonóm. 198s. ISBN 978-80-225-2781-1

Internetové zdroje:

1. Európska únia. Kombinovaná nomenklatúra, Spoločný colný sadzobník a Integrovaný sadzobním Európskych spoločenstiev (TARIC) [online]. [2013-10-01]. Dostupné na internete: <http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l11003_sk.htm>
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. TARIC – TARif Intégré Communautaire [online]. [2013-10-01]. Dostupné na internete: <http://www.economy.gov.sk/integrovana-tarifa-spolocenstva–taric–6666/128351s>
3. Register colných sadzieb [online]. [2013-10-01]. Dostupné na internete: <http://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/c/125/category/zahranicny-obchod/article/colne-sadzby.xhtml>

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥