Výber metódy tvorby cien

Výber metódy tvorby cien

Ak má firma k dispozícii všetky tri C – zákaznícky dopytovú funkciu (customer‘s demand function), nákladovú funkciu (cost function) a konkurenčné ceny (competitor‘s prices) – môže stanoviť vlastné ceny. Cenové dno predstavujú náklady a zákaznícke hodnotenie predstavuje strop. Konkurenčné ceny sú orientačné. Metódy tvorby cien (pomocou):
1. Cenovej prirážky – prirátanie prirážky k jednotkovým N
jednotková cena = VN + FN/predaj
cena prirážkou = jednotkové N / (1-požadovaná návratnosť z predaja)
2. Cieľovej návratnosti – stanovenie ceny, ktorá jej zaručí návratnosť investície
ROI = jednotkové N + (požadovaná návratnosť * investičný K) / predaj v ks
stanovenie bodu zvratu
3. Vnímanej hodnoty – rozhodujúcim faktorom je cena vnímaná zákazníkom
4. Hodnoty (hodnotová tvorba cien) – je účtovaná nízka cena za vysoko kvalitnú ponuku
5. Bežných cien – na základe konkurenčnej ponuky
6. Cenových ponúk – pri prevádzaní prác, orientovaná na konkurenčnej ceny

Výber konečnej ceny

Ak hľadá kupujúci konkrétny výrobok, má v pamäti zafixovanú referenčnú cenu, ktorú môže predstavovať zistená súčasná cena, predchádzajúca cena alebo okolnosti nákupu. Predajcovia často manipulujú s touto referenčnou cenou pri tvorbe ceny svojich produktov. (Psychologický faktor tvorby ceny s ohľadom na ekonomické ukazovatele firmy.)
Navrhovaná cena musí byť v súlade s cenovou politikou firmy. Manažment musí takisto zvážiť možnú reakciu ďalších zúčastnených strán na navrhovanú cenu (distribútori, dealeri…)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥